اطلاعیه
احتراما به استحضار کلیه پژوهشگران محترم شیمی می رساند مجله شیمی معدنی ایران که از انتشارات انجمن شیمی ایران می باشد، آماده دریافت مقالات ارزشمند شما و ‌‌گروه تحقیقاتی تان به زبان انگلیسی می باشد. بدون شک مشارکت شما عزیزان در این امر سبب افزایش اعتبار علمی مجله خودتان، خواهد شد. خواهشمند است جهت ارسال به لینک زیر مراجعه فرمایید.
با احترام.
مجله شیمی معدنی ایران.

http://www.inorgchemres.org/ (http://www.inorgchemres.org/)

www.inorgchemres.org (http://www.inorgchemres.org/)
Inorganic Chemistry Research
Inorganic Chemistry Research (ICR)

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1399