خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: اسفند 1397

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 8

تعداد مقاله ها: 91

درصد پذیرش: %45

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 1

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 145

تعداد مشاهده مقاله ها: 42,143

میانگین مشاهده هر مقاله: 463.11

تعداد دانلود مقاله ها: 13,631

میانگین دانلود هر مقاله: 149.79

تعداد نویسندگان: 204

تعداد داوران: 396

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

با اهدای سلام
با کمال افتخار به استحضار شیمیدانها، پژوهشگران، دانش پژوهان و دانشجویان محترم شیمی می رساند که مجله پژوهش های شیمی در Chemical Abstract نمایه شد. اعضای هیات تحریریه مجله پژوهش های شیمی از تمامی پژوهشگران بزرگواری که با ارسال مقالات زیبای خود باعث پیشرفت هر چه بیشتر این مجله شدند، کمال تقدیر و تشکر به عمل می آید.

نشریه پژوهش های شیمی

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، شهریور 1401