نویسنده = حسن زاده افروزی، فرشته
تعداد مقالات: 1
1. ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 43-51

10.22036/ijc.2019.142793.1024

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی