کلیدواژه‌ها = کامپوزیت گرافن اکسید کاهش یافته/نانوذره های آلبومین