موضوعات = شیمی آلی
ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 43-51

10.22036/ijc.2019.142793.1024

علی ملکی؛ فرشته حسن زاده افروزی؛ زهرا ورزی

ZnS-ZnFe2O4 نانوکاتالیزور مغناطیسی برای سنتز کارآمد بنزایمیدازول‏های چهار استخلافی


بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 39-46

10.22036/ijc.2018.76919

علیرضا فرخی؛ معصومه جعفرپور؛ فهیمه فیض پور؛ ریحانه نجف زاده

بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی