تهیه آب مغناطیسی با استفاده واکنشگاه مغناطیسی چرخه‌ای و ارزیابی تاثیر آن در واکنش های اکسایش-کاهش برخی ترکیب‌های آروماتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

2 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده ی فیزیک، پردیس علوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

10.22036/ijc.2019.174526.1072

چکیده

چکیده: در این مطالعه، ابتدا آب مقطر بوسیله‌ی یک راکتور مغناطیسی-چرخه‌ای به صورت آب مغناطیسی تهیه گردید، در ادامه خواص آب مغناطیسی تهیه شده در مقایسه با آب مقطر ارزیابی قرار گرفت. خواص فیزیکی ای همچون تغییرات پی هاچ، حلالیت اکسیژن، ویسکوزیته، جذب امواج مادون قرمز و فرابنفش، ضریب شکست و حلالیت مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از مطالعه بر روی خصوصیات مذکور، به جهت مطالعات بیشتر، آب مغناطیسی تهیه شده در سل الکتروشیمیایی به عنوان بخشی از محیط واکنش های الکتروشیمیایی با هدف ارزیابی تاثیر آن در واکنش های ردوکس برخی ترکیبات آروماتیک مانند بنزن سلنیل کلراید و 2-هیدروکسی فنل (کتکول) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد آب مغناطیسی می تواند تغییراتی در شرایط اکسایشی و احیایی ترکیبات آروماتیک بوجود آورد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش های طراحی شده، مکانیسمی پیشنهادی برای مغناطیس شدن آب و همچنین رفتار اکسایش و کاهشی ترکیبات مذکور ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation and Analysis of the Properties of Magnetic Water and Its Effect onto Redox Reactions of Some Aromatic Compounds using a Magnetic-cyclic Reactor

نویسندگان [English]

  • Vahid Khakyzadeh 1
  • amir ehsani 1
  • Reza Afzalzadeh 2
  • Parisa Chegini 1
1 K.N. Toosi university of Technology
2 K.N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

First, in this study, the distilled water was magnetized by a magnetic-cyclic reactor and the properties of the prepared magnetic water. Next, the physical properties of the magnetized water were analyzed and then compared with distilled water. the Physical properties of magnetized and non-magnetized water such as pH changes, oxygen solubility, viscosity, absorption of infrared and ultraviolet radiation, refractive index and solubility were studied. After examining these items, the magnetized water employed in the electrochemical cell as part of the reaction environment to evaluate its effect on the redox behavior of some aromatic compounds, such as the chloroselenobenzene and the 2-hydroxyphenyl which called “Catechol”. The results showed that the magnetized water can change the oxidation and reduction conditions of some aromatic compounds. Based on the obtained results of the designed experiments, we found that there is a relation between magnetization and redox behavior of some compounds and therefore a mechanism for water magnetization as well as the oxidation and reduction behavior of the compounds was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magnetic-cyclic reactor
  • Magnetic water
  • electrochemical oxidation
  • Electrochemical Reduction