بر اساس نویسندگان

آ

 • آذرخشی، فاطمه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا، ورامین، ایران

ا

ب

پ

ت

 • تراشی، علی [1] دانشگاه ارومیه، دانشکده شیمی، گروه شیمی فیزیک، ارومیه، ایران

ج

ح

 • حسن خانی، اسداله [1] کرمان : ماهان- گروه پژوهشی مواد نو - پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
 • حسن زاده افروزی، فرشته [1] دانشجوی دکتری، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • حمزه لوئیان، مهشید [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، جویبار، ایران

خ

 • خالقیان، مهرنوش [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران
 • خسروی، کاوه [1] گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، اراک، ایران

د

ذ

ر

ز

 • زاهدی، میر مهدی [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، سیستان و بلوچستان، ایران
 • زکریانژاد، محمد [1] گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

س

ش

ص

 • صادقی، مرضیه [1] گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
 • صداقت، مسلم [1] بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز ، شیراز ، ایران

ض

 • ضیاء الدینی، مرتضی [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

ع

 • عزیزی، ثریا [1] گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 ، تهران، ایران

ف

ق

 • قاسمی، پریسا [1] فارغ التحصیل شیمی فیزیک .دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-35 کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر، تبریز-ایران
 • قاسمی، مهسا [1] فارغ التحصیل شیمی فیزیک، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 35 کیلومتری جاده تبریز-آذرشهر، تبریز-ایران
 • قلمبر دزفولی، عبدالمحمد [1] گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

ک

ل

 • لرکی، آرش [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوس شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر

م

 • محمودی، قدرت [1] گروه شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • مدانلو، فریبا [1] گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جویبار، جویبار، ایران
 • مکی آبادی، بتول [1] 1گروه مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان، ایران
 • ملکی، علی [1] دانشیار شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
 • موسوی، سید حشمت الله [1] گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

ن

و

 • ورزی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

ه