دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397 
5. بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی

صفحه 39-46

علیرضا فرخی؛ معصومه جعفرپور؛ فهیمه فیض پور؛ ریحانه نجف زاده

بیس فسفونیک اسید بعنوان یک کاتالیزور آلی ناهمگن برای سنتز مشتقات ایندولی


13. بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

صفحه 118-122

روشنک کیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ امیرناصر شمخالی

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف


شماره‌های پیشین نشریه