درباره نشریه

نشریه جدید التاسیس فارسی انجمن شیمی ایرانبا نام پژوهش های شیمی به صورت دوفصلنامه و با تلاش انجمن شیمی ایران از سال 1397 شروع به انتشار کرد. مدیریت امور علمی و مقالات نشریه توسط هیات تحریریه که از اساتید بنام گروه‌های شیمی با تخصص در گرایش های متفاوت شیمی از قبیل شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی پلیمر و شیمی کاربردی تشکیل شده است، اداره می  شود.