اهداف و چشم انداز

1. گسترش، روان­تر کردن و انتشار غیر برخط پژوهش­های شیمی به زبان فارسی.

2. فـراهم آوردن زمینه برخورد دیــدگاه­ها درباره پـژوهش­های تجربی و نظـری انتشارات شیمی.

3. بالاتـر بردن سطح کیفی مقـاله­ ها از راه درگیـر کردن شمار بیشتری از اســتادان و پـژوهـش­گران همه دانشـگاه­هـا و  نهـادهای پـژوهشی کشـور در ارزیــابی و ارزش­گــذاری مقالـه­ هـایی که غــربال­گری نخستین را پشت­ سر می­گذارند.

4. دوری جسـتن از "رفـتـار غیــراخلاقی علمـی" مـوضوع بـنـد 18 مــاده 7 قــانون مقــررات انتظامی  اعضای هیات علمی دانشگاه­ها.