نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-58

10.22036/ijc.2019.146849.1031

میر مهدی زاهدی؛ سهیل پاشازاده قراغیلی؛ مرتضی ضیاء الدینی

بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده