نویسنده = ������ ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-69

10.22036/ijc.2019.158354.1044

فریبا رحمانی؛ علی دره کردی؛ وحیده هاشمی مهرجردی؛ اصغر امیری

سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون