نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز ترکیبات 4،′4-(آریل متیلن)-بیس(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) با استفاده از سامانه محلول آبی بوریک اسید

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 203-209

10.22036/ijc.2019.159629.1047

حدیث افشار هزارخانی؛ سید احمد رضا موسوی زارع؛ حمید گودرزی افشار؛ محمد رضایی گهر

سنتز ترکیبات 4،′4-(آریل متیلن)-بیس(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) با استفاده از سامانه محلول آبی بوریک اسید