نویسنده = علیرضا نجفی چرمهینی
کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 65-78

10.22036/ijc.2020.190386.1090

علی حسین کیانفر؛ علیرضا نجفی چرمهینی؛ عباس عبدالوند؛ محمد امین آرایش