نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 213-218

10.22036/cr.2020.242339.1120

جلال البادی؛ حشمت الله صمیمی شلمزاری؛ احمدرضا مومنی

سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب