کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-28

10.22036/ijc.2019.188246.1078

مرضیه آذرخش؛ مهدی ایرانی


بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63

10.22036/ijc.2020.196653.1085

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی