کلیدواژه‌ها = مواد انفجاری
بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 53-63

10.22036/ijc.2020.196653.1085

محمد رضا جلالی سروستانی؛ رویا احمدی