کلیدواژه‌ها = روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM)
کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-47

10.22036/cr.2021.227265.1121

قدمعلی باقریان؛ راضیه رهداری؛ منصور عرب چم جنگلی؛ مطهره سادات اشرفی

کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی