بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-153

10.22036/cr.2020.197592.1086

میلاد قنبری؛ صادق افشاری؛ سید احمد نبوی امری

بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم