طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا

دوره 4، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 109-118

10.22036/cr.2021.279633.1138

فاطمه قدمی؛ زلیخا رسولی؛ رئوف قوامی زروان

طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا


سنتز نقاط کربنی اصلاح‌ شده تک مرحله‌ای با روش ریزموج

دوره 5، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 115-122

10.22036/cr.2023.328310.1170

علی روستایی؛ محمد مهدوی؛ رضا حداد

سنتز نقاط کربنی اصلاح‌ شده تک مرحله‌ای با روش ریزموج


بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 143-153

10.22036/cr.2020.197592.1086

میلاد قنبری؛ صادق افشاری؛ سید احمد نبوی امری

بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم