اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور عباس ترسلی

شیمی معدنی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

www.researchgate.net/profile/Abbas_Tarassoli
tarassoliscu.ac.ir
+98 613 3331042

مدیر مسئول

دکتر مهدی بیات

شیمی معدنی دانشیار گروه شیمی معدنی دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/mbayat/index.php?L=en&pc www.researchgate.net/profile/Mehdi_Bayat
mehdi806gmail.com
08138282807

شیمی آلی

دبیر تخصصی

پروفسور منوچهر مامقانی

شیمی آلی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/mamaghani/
m-chem41guilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سارا سبحانی

شیمی آلی گروه شیمی/دانشکده علوم/دانشگاه بیرجند/بیرجند/ایران

cv.birjand.ac.ir/sobhani
sobhanisarayahoo.com

پروفسور محمدقربان دکامین

شیمی آلی شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

mdekaminiust.ac.ir

پروفسور رامین قربانی واقعی

شیمی آلی گروه شیمی آلی-دانشکده شیمی-دانشگاه بوعلی سینا-همدان

rgvagheiyahoo.com

پروفسور صادق رستم نیا

شیمی آلی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/65286/Rostamnia
srostamniagmail.com

پروفسور حسن ولی زاده

شیمی آلی گروه شیمی - دانشکده علوم پایه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز - ایران

hvalizadeh2yahoo.com

پروفسور رضا رنجبر کریمی

شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان، رفسنجان، ایران

r.ranjbarkarimivru.ac.ir

پروفسور آرش قربانی چقامارانی

شیمی آلی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

arashghch58yahoo.com

پروفسور حسین نعیمی

دانشکده شیمی/ دانشگاه کاشان

naeimikashanu.ac.ir

پروفسور نادر نوروزی پسیان

شیمی آلی دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه

nnp403gmail.com

پروفسور بابک کبودین

شیمی آلی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، دانشکده شیمی

kaboudiniasbs.ac.ir

شیمی پلیمر

دبیر تخصصی

دکتر رضا نجار

شیمی پلیمر دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه تبریز

najjartabrizu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی رحمت پور لیاسی

شیمی پلیمر دانشیار گروه علوم پلیمر، دانشکده شیمی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a_rahmatpoursbu.ac.ir

پروفسور حمید یگانه

شیمی پلیمر عضو هیات علمی/ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

h.yeganehippi.ac.ir

دکتر حسن تاجیک

شیمی آلی دانشیار گروه شیمی-دانشکده علوم- دانشگاه گیلان
4193833697

hassan_tajikyahoo.com

دکتر امیر عبدالملکی

شیمی پلیمر دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

abdolmalekishirazu.ac.ir

پروفسور پیمان نجفی مقدم

شیمی پلیمر عضو هیات علمی دانشکده شیمی - دانشگاه ارومیه

p_najafi27yahoo.com

دکتر محمدرضا محمدی زاده

شیمی آلی دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه خلیج فارس

mrmohamadizadehpgu.ac.ir

پروفسور مسلم منصور لکورج

شیمی پلیمر دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران

lakourajumz.ac.ir

شیمی تجزیه

دبیر تخصصی

پروفسور ناهید پوررضا

شیمی تجزیه عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز

portal.scu.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=12751&Site=Science.scu.ac&Lang=fa-IR
npourrezayahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر قدمعلی باقریان دهقی

شیمی تجزیه دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S052
bagherian48yahoo.com

پروفسور فهیمه جلالی

شیمی تجزیه شیمی تجزیه/دانشکده شیمی/دانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران

fahimeh41gmail.com

دکتر محمدحسین فاطمی

شیمی تجزیه دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه مازندران بابلسر ایران

mhfatemiumz.ac.ir

پروفسور شایسته دادفرنیا

شیمی تجزیه دانشکده شیمی
دانشگاه یزد
یزد
ایران

sdadfarniayazd.ac.ir

دکتر علیرضا اصغری

شیمی تجزیه دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

aasgharisemnan.ac.ir

پروفسور ابراهیم نوروزیان

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه - بخش شیمی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - کرمان - ایران

e_noroozianuk.ac.ir

پروفسور بهزاد رضایی

شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

rezaeicc.iut.ac.ir

پروفسور علیرضا قاسم پور

شیمی تجزیه دانشگاه شهید بهشتی, پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

a_ghassempouryahoo.com

پروفسور منصور انبیاء

شیمی تجزیه دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

anbiaiust.ac.ir

پروفسور سعادت رستگارزاده

شیمی تجزیه گروه شیمی ،دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

rastegarzyahoo.com

شیمی فیزیک

دبیر تخصصی

دکتر امین رضا ذوالقدر

شیمی فیزیک دانشیار گروه شیمی فیزیک دانشگاه شیراز

chem.shirazu.ac.ir/?page_id=467
arzolghadrshirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور عبدالخالق بردبار

شیمی فیزیک گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

bordbarchem.ui.ac.ir

پروفسور سیف اله جلیلی

شیمی فیزیک عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

sjalilikntu.ac.ir

پروفسور علیرضا صلابت

شیمی فیزیک Shariati Street, Arak University Chemistry Department

a-salabataraku.ac.ir

پروفسور حسین روحی

شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

hroohiguilan.ac.ir

دکتر جابر جهان بین سردرودی

شیمی فیزیک دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

jsardroodiazaruniv.edu

پروفسور محمدرضا حسین دخت

شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

housainum.ac.ir

پروفسور رحمت صادقی

شیمی فیزیک گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

rsadeghiuok.ac.ir

پروفسور سعید یگانگی

شیمی فیزیک گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی ، دانشگاه مازندران

yeganegiumz.ac.ir

دکتر زهرا جمشیدی

شیمی فیزیک دانشیار گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شریف

njamshidisharif.edu

شیمی کاربردی

دبیر تخصصی

پروفسور سهیل عابر

شیمی کاربردی عضو هیات علمی گروه شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

soheil_aberyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر وحید وطن پور سرقین

شیمی کاربردی دانشیار دانشگاه خوارزمی، دانشکده شیمی، تهران، ایران

vahidvatanpooryahoo.com

پروفسور نقی سعادتجو

شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی. دانشکده شیمی. دانشگاه سمنان.ایران

naghisjogmail.com

پروفسور علیرضا ختایی

شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی- دانشکده شیمی- دانشگاه تبریز-تبریز -ایران

a_khataeetabrizu.ac.ir

دکتر میر سعید سیددراجی

شیمی کاربردی دانشیار گروه شیمی دانشگاه زنجان

dorrajiznu.ac.ir

پروفسور جلال بصیری پارسا

شیمی کاربردی شیمی کاربردی -دانشکده شیمی -دانشگاه بوعلی سینا - همدان -ایران

parssabasu.ac.ir

پروفسور محمدعلی بهنژادی

شیمی کاربردی گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز

behnajadygmail.com

پروفسور کبری رستمی زاده

شیمی کاربردی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

rostamizadehzums.ac.ir

پروفسور جواد صاین

شیمی کاربردی گروه شیمی کاربردی-دانشکده شیمی- دانشگاه بوعلی سینا

saienbasu.ac.ir

دکتر محمدحسین رسولی فرد

شیمی کاربردی دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان، زنجان

m_h_rasoulifardznu.ac.ir

شیمی معدنی

دبیر تخصصی

پروفسور مجتبی باقرزاده

شیمی معدنی عضو هیات علمی گروه شیمی معدنی دانشگاه صنعتی شریف

bagherzadehsharif.edu

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مجید رضایی والا

شیمی معدنی دانشیار دانشگاه صنعتی همدان

portal.hut.ac.ir/user/mrezaeivala/
mrezaeivalagmail.com

دکتر ژانت سلیمان‌نژاد

شیمی معدنی دانشیار شیمی معدنی/ شیمی/ علوم/ دانشگاه تهران/تهران/ایران

janet_soleimannejadkhayam.ut.ac.ir

پروفسور رضا طیبی

شیمی معدنی گروه شیمی، دانشگاه حکیم سبزواری

rtayebeehsu.ac.ir

دکتر هادی کارگر

شیمی معدنی دانشیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

hadi_kargaryahoo.com

پروفسور حسن حدادزاده

شیمی معدنی استاد و مدیر گروه شیمی معدنی-دانشکده شیمی-دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان-ایران

hadadzadeh.iut.ac.ir
hadadcc.iut.ac.ir

پروفسور عابدین زبردستی

شیمی معدنی دانشگاه لرستان، دانشکده علوم، گروه شیمی

zebardastiyahoo.com

دکتر غلامحسین گریوانی

شیمی معدنی دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان

grivanidu.ac.ir

پروفسور مرتضی منتظر ظهوری

شیمی معدنی دانشگاه یاسوج

mmzohoryyahoo.com

دکتر بهرام یداللهی

شیمی معدنی دانشیار دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

yadollahichem.ui.ac.ir

پروفسور عزت رفیعی

شیمی معدنی گروه شیمی معدنی- دانشکده شیمی- دانشگاه رازی- کرمانشاه - ایران/ گروه نانو شیمی- دانشکده فناوری های نوین- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

ezzat_rafieeyahoo.com