نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]
 • آب‌گرمایی اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-185]
 • آریل آمین سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 213-218]
 • آریل هالید سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 213-218]
 • آموزش کاوشگرانه آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 109-116]
 • آمونیاک سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 213-218]
 • آنتی‌بیوتیک داکسی‌سایکلین‌‌ حذف فوتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک داکسی‌سایکلین از محلول آبی با ذرات روی اکسید تثبیت‌شده بر روی شیشه: تأثیر سنجه‌های عملیاتی و بررسی‌های سینتیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • آنزیم بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-28]

ا

 • اتیل 3-اکسوهگزانوات سنتز کارآمد و سه‌جزیی 4-آریلیدن-3-پروپیل/کلرومتیل‌ایزوکسازول-5(H4)-اون‌ها در شرایط آبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-202]
 • اتیل 4-کلرواستواستات سنتز کارآمد و سه‌جزیی 4-آریلیدن-3-پروپیل/کلرومتیل‌ایزوکسازول-5(H4)-اون‌ها در شرایط آبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-202]
 • اثر شبھ یان– تلر بررسی دلیل نامسطح بودن ساختار ترکیبھای حلقه ای ھمسان چھارتایی و روشھای بازیابی ساختار مسطح آنھا با بھکارگیری اثرھای شبھ یان- تلر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • استایرن سنتز یک مرحله‌ای بنزو[e]ایزوایندول-3،1-دی‌اون‌ها و نفتو[2،1-c]فوران-3،1-دی‌اون‌ها با حلقه افزایی دیلز-آلدر دی‌اِن‌های استایرنی برروی مالئیمیدها در مجاورت نمک مس [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-14]
 • استیلن هیدراتاز بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-28]
 • انتقال پروتون مطالعه نظری سازوکار انتقال پروتون و گونه‌های توتومری ترکیب تری‌تیوسیانوریک اسید در حضور ترکیب‌های خوشه‌ای آب و متانول از این ترکیب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]
 • اورتونیتروفنول کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]
 • اورگانوسیلیکای منظم اتان-بنزن تثبیت نانوذرات پالادیم در حفره‌های اورگانوسیلیکای منظم اتان-‌بنزن و بررسی ویژگی کاتالیستی آن در جفت‌شدن سوزوکی-میائورا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 87-94]
 • ایزوکسازول‌-5(H4)-اون سنتز کارآمد و سه‌جزیی 4-آریلیدن-3-پروپیل/کلرومتیل‌ایزوکسازول-5(H4)-اون‌ها در شرایط آبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-202]

ب

 • بازیابی مسطح بودن بررسی دلیل نامسطح بودن ساختار ترکیبھای حلقه ای ھمسان چھارتایی و روشھای بازیابی ساختار مسطح آنھا با بھکارگیری اثرھای شبھ یان- تلر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • بنزو[e] ایزوایندول- 3 سنتز یک مرحله‌ای بنزو[e]ایزوایندول-3،1-دی‌اون‌ها و نفتو[2،1-c]فوران-3،1-دی‌اون‌ها با حلقه افزایی دیلز-آلدر دی‌اِن‌های استایرنی برروی مالئیمیدها در مجاورت نمک مس [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-14]
 • بهینه‌سازی اندازه گیری و حذف همزمان رنگ های دایرکت قرمز و راکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانو ذرات فریت کبالت عامل دارشده با دوپامین : روش اسپکتروفتومتری مشتقی و بهینه سازی چند متغیره شرایط با طرح تاگوچی و بررسی ویژگی های جاذب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]

پ

 • پارانیتروفنول کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]
 • پتاسیم کربنات سنتز کارآمد و سه‌جزیی 4-آریلیدن-3-پروپیل/کلرومتیل‌ایزوکسازول-5(H4)-اون‌ها در شرایط آبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-202]
 • پذیرفتاری مرتبه‌های بالا بررس‌های ساختاری و ویژگی‌های نوری خطی و غیر خطی مولکول 1-(2-اتوکسی‌فنیل)-3-(4-نیتروفنیل)‌تری آزین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 171-176]
 • پلی‌آلکیلن گلیکول‌ها بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان‌سازهای پلی‌آلکیلن‌گلیکول‌ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-126]
 • پیریدینون مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 127-132]
 • پیوگلیتازون مطالعه کوانتومی برهمکنش داروهای سیتاگلیپتین و پیوگلیتازون با نانولوله‌کربنی تک دیواره (7،7) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]

ت

 • تئوری تابعیت چگالی بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]
 • تابع بستگی زمانی بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • تابع حافظه‌ای موری بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • تخریب فوتوکاتالیستی‌‌ حذف فوتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک داکسی‌سایکلین از محلول آبی با ذرات روی اکسید تثبیت‌شده بر روی شیشه: تأثیر سنجه‌های عملیاتی و بررسی‌های سینتیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • ترانس استری‌شدن ترانس استری‌شدن روغن کلزا برای تولید زیست‌ سوخت در حضور کاتالیزگر Mg-Ca/MCM-41؛ اثر قالب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-193]
 • تری‌تیوسیانوریک اسید مطالعه نظری سازوکار انتقال پروتون و گونه‌های توتومری ترکیب تری‌تیوسیانوریک اسید در حضور ترکیب‌های خوشه‌ای آب و متانول از این ترکیب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]
 • تری نیتروآنیزول بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-63]
 • تقریب گرادیان تعمیم‌یافته بررسی جذب مولکول کربن منوکسید بر سطح Cu(111) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 163-169]
 • توتومری شدن مطالعه نظری سازوکار انتقال پروتون و گونه‌های توتومری ترکیب تری‌تیوسیانوریک اسید در حضور ترکیب‌های خوشه‌ای آب و متانول از این ترکیب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]
 • تولید هیدروژن بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]

ج

 • جذب کربن منوکسید بررسی جذب مولکول کربن منوکسید بر سطح Cu(111) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 163-169]

ح

 • حامل دارویی رهایش آهسته داروی ضدسرطان کربوپلاتین از حامل گرافن اکسید کاهش‌یافته/نانوذره‌های آلبومین: بررسی رفتار و سازوکار رهایش در محیط اسیدی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • حذف کاتیون‌های مس مطالعه جذب سطحی یون مس(II) بر روی هیدروژل زیست-نانوکامپوزیت برپایه نشاسته-پلی(کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک اسید)/گرافن اکساید [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]
 • حلقھھای ھمسان چھارتایی بررسی دلیل نامسطح بودن ساختار ترکیبھای حلقه ای ھمسان چھارتایی و روشھای بازیابی ساختار مسطح آنھا با بھکارگیری اثرھای شبھ یان- تلر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]

خ

 • خلاقیت آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 109-116]

د

 • دارورسانی مطالعه کوانتومی برهمکنش داروهای سیتاگلیپتین و پیوگلیتازون با نانولوله‌کربنی تک دیواره (7،7) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • داروی ضد ایدز مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 127-132]
 • دی‌آریل‌تری‌آزین‌های نامتقارن بررس‌های ساختاری و ویژگی‌های نوری خطی و غیر خطی مولکول 1-(2-اتوکسی‌فنیل)-3-(4-نیتروفنیل)‌تری آزین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 171-176]
 • دیلز- آلدر سنتز یک مرحله‌ای بنزو[e]ایزوایندول-3،1-دی‌اون‌ها و نفتو[2،1-c]فوران-3،1-دی‌اون‌ها با حلقه افزایی دیلز-آلدر دی‌اِن‌های استایرنی برروی مالئیمیدها در مجاورت نمک مس [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-14]

ر

 • رنگ دایرکت قرمز اندازه گیری و حذف همزمان رنگ های دایرکت قرمز و راکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانو ذرات فریت کبالت عامل دارشده با دوپامین : روش اسپکتروفتومتری مشتقی و بهینه سازی چند متغیره شرایط با طرح تاگوچی و بررسی ویژگی های جاذب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • رنگ ری‌اکتیو سیاه اندازه گیری و حذف همزمان رنگ های دایرکت قرمز و راکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانو ذرات فریت کبالت عامل دارشده با دوپامین : روش اسپکتروفتومتری مشتقی و بهینه سازی چند متغیره شرایط با طرح تاگوچی و بررسی ویژگی های جاذب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • روان‌سازها بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان‌سازهای پلی‌آلکیلن‌گلیکول‌ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-126]
 • روش کلاستر بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-28]
 • روغن کلزا ترانس استری‌شدن روغن کلزا برای تولید زیست‌ سوخت در حضور کاتالیزگر Mg-Ca/MCM-41؛ اثر قالب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-193]

ز

 • زیست سوخت ترانس استری‌شدن روغن کلزا برای تولید زیست‌ سوخت در حضور کاتالیزگر Mg-Ca/MCM-41؛ اثر قالب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-193]
 • زیست-نانوکامپوزیت مطالعه جذب سطحی یون مس(II) بر روی هیدروژل زیست-نانوکامپوزیت برپایه نشاسته-پلی(کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک اسید)/گرافن اکساید [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]

س

 • سازوکار رهایش رهایش آهسته داروی ضدسرطان کربوپلاتین از حامل گرافن اکسید کاهش‌یافته/نانوذره‌های آلبومین: بررسی رفتار و سازوکار رهایش در محیط اسیدی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • سطح Cu(111) بررسی جذب مولکول کربن منوکسید بر سطح Cu(111) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 163-169]
 • سنتز سبز اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-185]
 • سنتز سبز سنتز کارآمد و سه‌جزیی 4-آریلیدن-3-پروپیل/کلرومتیل‌ایزوکسازول-5(H4)-اون‌ها در شرایط آبی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 195-202]
 • سیتاگلیپتین مطالعه کوانتومی برهمکنش داروهای سیتاگلیپتین و پیوگلیتازون با نانولوله‌کربنی تک دیواره (7،7) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • سیلیکای KIT-5 مزوپور کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]

ش

 • شیمی‌گزینی بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-28]

ض

 • ضریب گرانروی-دما بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان‌سازهای پلی‌آلکیلن‌گلیکول‌ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-126]
 • ضریب گرانروی فشار بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان‌سازهای پلی‌آلکیلن‌گلیکول‌ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-126]
 • ضریب‌های انتقال بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]

ط

 • طرح تاگوچی اندازه گیری و حذف همزمان رنگ های دایرکت قرمز و راکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانو ذرات فریت کبالت عامل دارشده با دوپامین : روش اسپکتروفتومتری مشتقی و بهینه سازی چند متغیره شرایط با طرح تاگوچی و بررسی ویژگی های جاذب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • طیف سنج نوری آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 109-116]
 • طیف سنجی NQR مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 127-132]

ف

 • فرآیندهای اکسایش پیشرفته‌‌ حذف فوتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک داکسی‌سایکلین از محلول آبی با ذرات روی اکسید تثبیت‌شده بر روی شیشه: تأثیر سنجه‌های عملیاتی و بررسی‌های سینتیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • فرمول گرین-کوبو بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]
 • فلورسانس اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-185]

ک

 • کاتالیست ناهمگن کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]
 • کاتالیست ناهمگن تثبیت نانوذرات پالادیم در حفره‌های اورگانوسیلیکای منظم اتان-‌بنزن و بررسی ویژگی کاتالیستی آن در جفت‌شدن سوزوکی-میائورا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 87-94]
 • کامپوزیت گرافن اکسید کاهش یافته/نانوذره های آلبومین رهایش آهسته داروی ضدسرطان کربوپلاتین از حامل گرافن اکسید کاهش‌یافته/نانوذره‌های آلبومین: بررسی رفتار و سازوکار رهایش در محیط اسیدی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]
 • کربوپلاتین رهایش آهسته داروی ضدسرطان کربوپلاتین از حامل گرافن اکسید کاهش‌یافته/نانوذره‌های آلبومین: بررسی رفتار و سازوکار رهایش در محیط اسیدی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 203-212]

گ

 • گرافن بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]
 • گرانروی بررسی وابستگی دمایی و فشاری گرانروی روان‌سازهای پلی‌آلکیلن‌گلیکول‌ [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 117-126]
 • گرانروی سدیم بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 1-6]

م

 • مالئیمید سنتز یک مرحله‌ای بنزو[e]ایزوایندول-3،1-دی‌اون‌ها و نفتو[2،1-c]فوران-3،1-دی‌اون‌ها با حلقه افزایی دیلز-آلدر دی‌اِن‌های استایرنی برروی مالئیمیدها در مجاورت نمک مس [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-14]
 • مباحث ویژه آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 109-116]
 • مدرسین آینده آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 109-116]
 • مدل بُره‌ای بررسی جذب مولکول کربن منوکسید بر سطح Cu(111) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 163-169]
 • مطالعه نظری مطالعه نظری سازوکار انتقال پروتون و گونه‌های توتومری ترکیب تری‌تیوسیانوریک اسید در حضور ترکیب‌های خوشه‌ای آب و متانول از این ترکیب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 133-142]
 • مواد انفجاری بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-63]
 • میان حفره دارای منیزیم-کلسیم ترانس استری‌شدن روغن کلزا برای تولید زیست‌ سوخت در حضور کاتالیزگر Mg-Ca/MCM-41؛ اثر قالب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 187-193]

ن

 • نامسطح بودن حلقھ بررسی دلیل نامسطح بودن ساختار ترکیبھای حلقه ای ھمسان چھارتایی و روشھای بازیابی ساختار مسطح آنھا با بھکارگیری اثرھای شبھ یان- تلر [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 155-162]
 • نانوذرات پالادیم تثبیت نانوذرات پالادیم در حفره‌های اورگانوسیلیکای منظم اتان-‌بنزن و بررسی ویژگی کاتالیستی آن در جفت‌شدن سوزوکی-میائورا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 87-94]
 • نانوذرات روی اکسید حذف فوتوکاتالیستی آنتی‌بیوتیک داکسی‌سایکلین از محلول آبی با ذرات روی اکسید تثبیت‌شده بر روی شیشه: تأثیر سنجه‌های عملیاتی و بررسی‌های سینتیکی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 95-107]
 • نانوذرات کبالت فریت اندازه گیری و حذف همزمان رنگ های دایرکت قرمز و راکتیو سیاه از محلول آبی توسط نانو ذرات فریت کبالت عامل دارشده با دوپامین : روش اسپکتروفتومتری مشتقی و بهینه سازی چند متغیره شرایط با طرح تاگوچی و بررسی ویژگی های جاذب [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 29-40]
 • نانو کاتالیست کاهش پارا و اورتونیتروفنول با استفاده از کمپلکس مس(II) تثبیت شده بر روی سیلیکای مزوپور KIT-5 [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 65-78]
 • نانوکاتالیست بررسی جذب و تفکیک مولکول‌های آب برروی گرافن آلاییده شده با بور وآلومینیوم [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 143-153]
 • نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین سنتز موثر آریل آمین‌ها از آریل هالیدها در حضور نانوکاتالیست مس اکسید تثبیت ‌شده بر روی ملامین در حلال آب [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 213-218]
 • نانولایه گرافن اکساید مطالعه جذب سطحی یون مس(II) بر روی هیدروژل زیست-نانوکامپوزیت برپایه نشاسته-پلی(کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک اسید)/گرافن اکساید [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]
 • نانولوله کربنی بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-63]
 • نانولوله‌کربنی تک دیواره مطالعه کوانتومی برهمکنش داروهای سیتاگلیپتین و پیوگلیتازون با نانولوله‌کربنی تک دیواره (7،7) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • نشاسته مطالعه جذب سطحی یون مس(II) بر روی هیدروژل زیست-نانوکامپوزیت برپایه نشاسته-پلی(کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک اسید)/گرافن اکساید [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]
 • نظریه تابع چگالی بررسی جذب مولکول کربن منوکسید بر سطح Cu(111) با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 163-169]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه کوانتومی برهمکنش داروهای سیتاگلیپتین و پیوگلیتازون با نانولوله‌کربنی تک دیواره (7،7) [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 15-20]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-28]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی محاسباتی جذب سطحی تری‌نیتروآنیزول بر روی سطح نانولوله کربنی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 53-63]
 • نظریه‌ی تابعی چگالی مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 127-132]
 • نفتو[2 سنتز یک مرحله‌ای بنزو[e]ایزوایندول-3،1-دی‌اون‌ها و نفتو[2،1-c]فوران-3،1-دی‌اون‌ها با حلقه افزایی دیلز-آلدر دی‌اِن‌های استایرنی برروی مالئیمیدها در مجاورت نمک مس [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-14]
 • نقاط کوانتومی کربن آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-185]

و

 • واکنش سوزوکی تثبیت نانوذرات پالادیم در حفره‌های اورگانوسیلیکای منظم اتان-‌بنزن و بررسی ویژگی کاتالیستی آن در جفت‌شدن سوزوکی-میائورا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 87-94]
 • ویتامین ب12 اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 177-185]
 • ویژگی نوری غیرخطی بررس‌های ساختاری و ویژگی‌های نوری خطی و غیر خطی مولکول 1-(2-اتوکسی‌فنیل)-3-(4-نیتروفنیل)‌تری آزین [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 171-176]

ه

 • هیدروژل مطالعه جذب سطحی یون مس(II) بر روی هیدروژل زیست-نانوکامپوزیت برپایه نشاسته-پلی(کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک اسید)/گرافن اکساید [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-51]