نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آریل گلی اکسال سنتز مشتق های پیرول دواستخلافی متقارن جدید از طریق واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسال ها، پیرول و استیل استون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 131-134]
 • آسکوربیک اسید کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • آسکوربیک اسید طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-118]
 • آلدهیدهای آروماتیک بررسی فعالیت کاتالیزگری کبالت(II) تثبیت‌شده بر بستر مغناطیسی هیدروتالسیت در تهیه مشتق‌های زانتن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 31-38]
 • آلومینیوم ‌زدایی بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم ‌زدایی زئولیت Y و تاثیر آن بر بلورینگی ساختار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 135-140]
 • آنتالپی تشکیل مطالعه نظری مایع‌های یونی ایمیدازولیوم جفت‌شده با آنیون دی‌سیانامید: تاثیر طول زنجیر جانبی و عامل‌دار کردن آن با اتر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-64]
 • آنزیم گلی‌اکسالاز I بررسی نظری اثر ایزوتوپی-سینتیکی بر روی واکنش کاتالیستی آنزیم گلی‌اکسالازI از باکتری ایشریچیاکولای‌ [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-107]

ا

 • اتم‌های کوانتومی برهمکنش کننده پیوندهای تترلی؛ مطالعه‌ای بر اساس لاپلاسی چگالی الکترونی و اتم‌های کوانتومی برهم‌کنش‌کننده [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 73-80]
 • اثر ایزوتوپی-سینتیکی بررسی نظری اثر ایزوتوپی-سینتیکی بر روی واکنش کاتالیستی آنزیم گلی‌اکسالازI از باکتری ایشریچیاکولای‌ [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-107]
 • احراز کیفیت کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 99-102]
 • ارتباط کمی ساختار- فعالیت مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-72]
 • اسپکتروفتومتر کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 99-102]
 • استخراج لیتیم بررسی سازوکار و توانایی استخراج یون لیتیم با استفاده از روش میکرو استخراج تشکیل حلال درجا به کمک مایع‌های یونی در محیط‌های آبی حقیقی غنی از یون منیزیم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 119-129]
 • استیل استون سنتز مشتق های پیرول دواستخلافی متقارن جدید از طریق واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسال ها، پیرول و استیل استون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 131-134]
 • استیل‌سالیسیلیک اسید کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • الکتروسنتز ارائه یک روش سبز در سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدید نیتروپروپان بر پایه مفنامیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 179-185]
 • اوربیتال پیوند طبیعی بررسی نوآرایی‌های اکسی‌کوپ آنیونی و استر انولات کلایزن و مشابه‌های دارای اتم های S و Se با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 25-29]
 • اوربیتال پیوندی طبیعی بررسی نظری سینتیک و سازوکار واکنش بین تری فنیل فسفین با دی‌متیل استیلن‌دی‌کربوکسیلات در حضور NH- اسیدی 1-آمینوآنتراکینون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 155-162]
 • ایزومرهای-E و Z- بررسی نظری سینتیک و سازوکار واکنش بین تری فنیل فسفین با دی‌متیل استیلن‌دی‌کربوکسیلات در حضور NH- اسیدی 1-آمینوآنتراکینون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 155-162]
 • ایلید فسفر بررسی نظری سینتیک و سازوکار واکنش بین تری فنیل فسفین با دی‌متیل استیلن‌دی‌کربوکسیلات در حضور NH- اسیدی 1-آمینوآنتراکینون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 155-162]
 • ایمیدازولیوم مطالعه نظری مایع‌های یونی ایمیدازولیوم جفت‌شده با آنیون دی‌سیانامید: تاثیر طول زنجیر جانبی و عامل‌دار کردن آن با اتر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-64]

ب

 • بررسی سازوکار بررسی سازوکار و توانایی استخراج یون لیتیم با استفاده از روش میکرو استخراج تشکیل حلال درجا به کمک مایع‌های یونی در محیط‌های آبی حقیقی غنی از یون منیزیم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 119-129]
 • بسته نرم افزاری "بولتز ترپ" محاسبه و مقایسه ضریب‌های گرما‌الکتریک پروسکایتهای CsBX با استفاده از نظریه ترابرد بولتزمن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 49-53]
 • بسته نرم‌افزاری "کوانتوم اسپرسو" محاسبه و مقایسه ضریب‌های گرما‌الکتریک پروسکایتهای CsBX با استفاده از نظریه ترابرد بولتزمن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 49-53]

پ

 • پرتو ایکس طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 81-89]
 • پروسکایت‌های هالوژن-فلز محاسبه و مقایسه ضریب‌های گرما‌الکتریک پروسکایتهای CsBX با استفاده از نظریه ترابرد بولتزمن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 49-53]
 • پلاریزه‌کردن الکتروشیمیایی بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 141-145]
 • پلی‌فسفریک اسید جذب‌شده روی آلومینا کاربرد پلی‌فسفریک اسید جذب‌شده روی آلومینا در سنتز مشتق‌های کینولین در شرایط بدون حلال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]
 • پیرول سنتز مشتق های پیرول دواستخلافی متقارن جدید از طریق واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسال ها، پیرول و استیل استون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 131-134]
 • پیوند تترل پیوندهای تترلی؛ مطالعه‌ای بر اساس لاپلاسی چگالی الکترونی و اتم‌های کوانتومی برهم‌کنش‌کننده [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 73-80]
 • پیوند غیرکوالانسی پیوندهای تترلی؛ مطالعه‌ای بر اساس لاپلاسی چگالی الکترونی و اتم‌های کوانتومی برهم‌کنش‌کننده [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 73-80]

ت

 • تجمع و ضد-تجمع طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-118]
 • تشکیل حلال درجا بررسی سازوکار و توانایی استخراج یون لیتیم با استفاده از روش میکرو استخراج تشکیل حلال درجا به کمک مایع‌های یونی در محیط‌های آبی حقیقی غنی از یون منیزیم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 119-129]
 • تصفیه پساب تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یون‌های فلزات سنگین مس و نیکل [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-153]
 • تعیین ساختار طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 81-89]

ج

 • جابجایی شیمیایی مستقل از هسته بررسی نوآرایی‌های اکسی‌کوپ آنیونی و استر انولات کلایزن و مشابه‌های دارای اتم های S و Se با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 25-29]
 • جذب سطحی تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یون‌های فلزات سنگین مس و نیکل [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-153]

ح

 • حامل دارو مطالعه برهم‌کنش نانولوله تک دیواره (7،7) عامل‌دار به‌عنوان حامل دارو با ترکیب‌های ضد‌سرطانی پیریدوبنزیمیدازول [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 17-23]
 • حذف یون تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یون‌های فلزات سنگین مس و نیکل [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-153]

خ

 • خوردگی بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 141-145]

د

 • داروی ضدسرطان مطالعه برهم‌کنش نانولوله تک دیواره (7،7) عامل‌دار به‌عنوان حامل دارو با ترکیب‌های ضد‌سرطانی پیریدوبنزیمیدازول [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 17-23]
 • داکینگ مولکولی تهیه و شناسایی کمپلکس‌های جدید آریل سیکلوپلاتینه(II) دارای لیگاند 2-فنیل پیریمیدین: بررسی‌های نظری و مطالعه داکینگ مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 9-16]
 • دوز کشنده داروها مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-72]
 • دی‌هیدروپیریدین بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 141-145]

ر

 • روش آب ‌گرمایی بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم ‌زدایی زئولیت Y و تاثیر آن بر بلورینگی ساختار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 135-140]
 • روش اختلاف نسبی (RD) کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM) کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 39-47]
 • روش شیمیایی بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم ‌زدایی زئولیت Y و تاثیر آن بر بلورینگی ساختار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 135-140]
 • روش مکانیک کوانتومی بررسی نوآرایی‌های اکسی‌کوپ آنیونی و استر انولات کلایزن و مشابه‌های دارای اتم های S و Se با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 25-29]

ز

 • زئولیت Y بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم ‌زدایی زئولیت Y و تاثیر آن بر بلورینگی ساختار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 135-140]

س

 • سازوکار بررسی نظری اثر ایزوتوپی-سینتیکی بر روی واکنش کاتالیستی آنزیم گلی‌اکسالازI از باکتری ایشریچیاکولای‌ [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-107]

ش

 • شرایط بدون حلال کاربرد پلی‌فسفریک اسید جذب‌شده روی آلومینا در سنتز مشتق‌های کینولین در شرایط بدون حلال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

ط

ع

 • عامل‌دار شده با اتر مطالعه نظری مایع‌های یونی ایمیدازولیوم جفت‌شده با آنیون دی‌سیانامید: تاثیر طول زنجیر جانبی و عامل‌دار کردن آن با اتر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-64]

ف

 • فتوکاتالیست نانو هیبرید آلی‌فلزی مغناطیسی بر پایه گرافن به‌عنوان کاتالیزوری مؤثر در تخریب آلاینده 2 و4-دی کلرو فنول تحت تابش نور مرئی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 171-178]
 • فلزات سنگین تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یون‌های فلزات سنگین مس و نیکل [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-153]
 • فولاد کربنی A105 بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 141-145]

ک

 • کالیبراسیون کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 99-102]
 • کلسینه کردن بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم ‌زدایی زئولیت Y و تاثیر آن بر بلورینگی ساختار [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 135-140]
 • کلید مولکولی مطالعه از اساس برخی از خواص ترابردی یک کلید مولکولی اثرمیدانی: دیدگاه الکترونیک درون مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 91-97]
 • کمپلکس منگنز طیف‌سنجی جذب پرتو X و بررسی ساختاری با استفاده از این روش [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 81-89]
 • کمپلکس‌های پلاتین تهیه و شناسایی کمپلکس‌های جدید آریل سیکلوپلاتینه(II) دارای لیگاند 2-فنیل پیریمیدین: بررسی‌های نظری و مطالعه داکینگ مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 9-16]
 • کنترل طول موج کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 99-102]
 • کنترل میزان جذب کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 99-102]
 • کینولین کاربرد پلی‌فسفریک اسید جذب‌شده روی آلومینا در سنتز مشتق‌های کینولین در شرایط بدون حلال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-7]

گ

 • گرافن نانو هیبرید آلی‌فلزی مغناطیسی بر پایه گرافن به‌عنوان کاتالیزوری مؤثر در تخریب آلاینده 2 و4-دی کلرو فنول تحت تابش نور مرئی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 171-178]
 • گوگردزدایی هیدروژنی عملکرد کاتالیستی نانوکامپوزیت سنتزی دوبعدی مولیبدن دی سولفید/گرافن در گوگردزدایی هیدروژنی نفتا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 163-169]

ل

 • لاپلاسی چگالی الکترونی پیوندهای تترلی؛ مطالعه‌ای بر اساس لاپلاسی چگالی الکترونی و اتم‌های کوانتومی برهم‌کنش‌کننده [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 73-80]
 • لیگاند سیکلومتاله‌شونده تهیه و شناسایی کمپلکس‌های جدید آریل سیکلوپلاتینه(II) دارای لیگاند 2-فنیل پیریمیدین: بررسی‌های نظری و مطالعه داکینگ مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 9-16]

م

 • مایع‌های یونی بررسی سازوکار و توانایی استخراج یون لیتیم با استفاده از روش میکرو استخراج تشکیل حلال درجا به کمک مایع‌های یونی در محیط‌های آبی حقیقی غنی از یون منیزیم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 119-129]
 • مایع های یونی مطالعه نظری مایع‌های یونی ایمیدازولیوم جفت‌شده با آنیون دی‌سیانامید: تاثیر طول زنجیر جانبی و عامل‌دار کردن آن با اتر [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 55-64]
 • محاسبات نظری تهیه و شناسایی کمپلکس‌های جدید آریل سیکلوپلاتینه(II) دارای لیگاند 2-فنیل پیریمیدین: بررسی‌های نظری و مطالعه داکینگ مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 9-16]
 • مشتق‌های پیریدو بنزیمیدازول مطالعه برهم‌کنش نانولوله تک دیواره (7،7) عامل‌دار به‌عنوان حامل دارو با ترکیب‌های ضد‌سرطانی پیریدوبنزیمیدازول [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 17-23]
 • مشتق‌های زانتن بررسی فعالیت کاتالیزگری کبالت(II) تثبیت‌شده بر بستر مغناطیسی هیدروتالسیت در تهیه مشتق‌های زانتن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 31-38]
 • مطالعه نظری بررسی نظری سینتیک و سازوکار واکنش بین تری فنیل فسفین با دی‌متیل استیلن‌دی‌کربوکسیلات در حضور NH- اسیدی 1-آمینوآنتراکینون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 155-162]
 • مفنامیک اسید ارائه یک روش سبز در سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدید نیتروپروپان بر پایه مفنامیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 179-185]
 • مواد گرما‌الکتریک محاسبه و مقایسه ضریب‌های گرما‌الکتریک پروسکایتهای CsBX با استفاده از نظریه ترابرد بولتزمن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 49-53]
 • مولیبدن دی سولفید عملکرد کاتالیستی نانوکامپوزیت سنتزی دوبعدی مولیبدن دی سولفید/گرافن در گوگردزدایی هیدروژنی نفتا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 163-169]
 • میکرو استخراج بررسی سازوکار و توانایی استخراج یون لیتیم با استفاده از روش میکرو استخراج تشکیل حلال درجا به کمک مایع‌های یونی در محیط‌های آبی حقیقی غنی از یون منیزیم [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 119-129]

ن

 • نئوکوپرین طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-118]
 • نانوالکترونیک مولکولی مطالعه از اساس برخی از خواص ترابردی یک کلید مولکولی اثرمیدانی: دیدگاه الکترونیک درون مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 91-97]
 • نانوذرات طلا طراحی یک نانوحسگر برای Cu(II) و آسکوربیک اسید بر اساس نانوذرات طلا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 109-118]
 • نانوذرات مغناطیسی نانو هیبرید آلی‌فلزی مغناطیسی بر پایه گرافن به‌عنوان کاتالیزوری مؤثر در تخریب آلاینده 2 و4-دی کلرو فنول تحت تابش نور مرئی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 171-178]
 • نانوذرات مغناطیسی پوشش‌دار تهیه و شناسایی نانوذرات هیبریدی مگنتیت-پلی ملامین و کاربرد آنها برای حذف یون‌های فلزات سنگین مس و نیکل [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-153]
 • نانوکاتالیزگر بررسی فعالیت کاتالیزگری کبالت(II) تثبیت‌شده بر بستر مغناطیسی هیدروتالسیت در تهیه مشتق‌های زانتن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 31-38]
 • نانوکامپوزیت عملکرد کاتالیستی نانوکامپوزیت سنتزی دوبعدی مولیبدن دی سولفید/گرافن در گوگردزدایی هیدروژنی نفتا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 163-169]
 • نانولوله کربنی تک‌دیواره عامل‌دار مطالعه برهم‌کنش نانولوله تک دیواره (7،7) عامل‌دار به‌عنوان حامل دارو با ترکیب‌های ضد‌سرطانی پیریدوبنزیمیدازول [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 17-23]
 • نظریه تابعی چگالی مطالعه برهم‌کنش نانولوله تک دیواره (7،7) عامل‌دار به‌عنوان حامل دارو با ترکیب‌های ضد‌سرطانی پیریدوبنزیمیدازول [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 17-23]
 • نظریه تابعی چگالی بررسی نظری اثر ایزوتوپی-سینتیکی بر روی واکنش کاتالیستی آنزیم گلی‌اکسالازI از باکتری ایشریچیاکولای‌ [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 103-107]
 • نظریه ی اتم در مولکول (AIM) و نظریه لاندائور مطالعه از اساس برخی از خواص ترابردی یک کلید مولکولی اثرمیدانی: دیدگاه الکترونیک درون مولکولی [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 91-97]
 • نفتا عملکرد کاتالیستی نانوکامپوزیت سنتزی دوبعدی مولیبدن دی سولفید/گرافن در گوگردزدایی هیدروژنی نفتا [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 163-169]
 • نوارایی سیگماتروپیک بررسی نوآرایی‌های اکسی‌کوپ آنیونی و استر انولات کلایزن و مشابه‌های دارای اتم های S و Se با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 25-29]
 • نوارایی کوپ بررسی نوآرایی‌های اکسی‌کوپ آنیونی و استر انولات کلایزن و مشابه‌های دارای اتم های S و Se با استفاده از روش‌های مکانیک کوانتومی آغازین [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 25-29]
 • نور مرئی نانو هیبرید آلی‌فلزی مغناطیسی بر پایه گرافن به‌عنوان کاتالیزوری مؤثر در تخریب آلاینده 2 و4-دی کلرو فنول تحت تابش نور مرئی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 171-178]

و

 • واکنش سه جزئی سنتز مشتق های پیرول دواستخلافی متقارن جدید از طریق واکنش سه جزئی بین آریل گلی اکسال ها، پیرول و استیل استون [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 131-134]
 • ولتامتری چرخه‌ای ارائه یک روش سبز در سنتز الکتروشیمیایی مشتق جدید نیتروپروپان بر پایه مفنامیک اسید [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 179-185]

ه

 • همبستگی مطالعه QSAR برخی داروهای مهم برای پیش‏بینی دوز کشنده آن‌ها برای اطفال [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 65-72]
 • هیدروتالسیت بررسی فعالیت کاتالیزگری کبالت(II) تثبیت‌شده بر بستر مغناطیسی هیدروتالسیت در تهیه مشتق‌های زانتن [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 31-38]