کلیدواژه‌ها = DFT
بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-28

10.22036/ijc.2019.188246.1078

مرضیه آذرخش؛ مهدی ایرانی