بررسی و مطالعه گرانروی‌های بخار سدیم در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشگاه پیام نور مرکز همدان

چکیده

چکیده: در این کار ما به محاسبه و بررسی تغییرات ویسکوزیته‌های سدیم تبخیرشده در حالت‌های مختلف ترمودینامیکی پرداخته‌-ایم. در حالت کلی این ضریب انتقال شاره‌ها به صورت انتگرال زمانی تابع تنش متناسب بیان می‌گردد. از آن‌جایی که محاسبه مستقیم این تابع غیرممکن است ما بسط تیلور آن را محاسبه نموده که از شش ضریب اولیه، ضرایب فرد صفر و ضرایب زوج آن غیر صفر می‌باشند. بدیهی است منشأ ویسکوزیته در سطح میکروسکپیک تأثیر اتم‌ها بر یکدیگر از طریق پتانسیل بین اتمی می‌باشد. که در این کار این پتانسیل، شبه پتانسیل اشکرافت با تقریب‌های ایکیمورا- یوتسامی در نظر گرفته شد. هم‌چنین برای محاسبات ما نیاز به تابع توزیع ذرات داریم که تابع توزیع متناسب با این کار توسط کامبایاشی و همکارانش که به روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی به دست آمده است مدنظر قرار داده شده است. از طرف دیگر تابع حافظه‌ای موری نقش بسیار مهمی در محاسبه تمامی ضرایب انتقال شاره‌ها ایفا می‌کند که در بخشهای بعدی این تابع معرفی شده است. متداول‌ترین روش تئوری محاسبه ضرایب انتقال شاره‌ها روش گرین-کابو می‌باشد که ما نیز در این کار از این روش بهره جسته‌ایم. نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از روش‌های دیگر تطابق بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the viscosities of evaporated Na in various thermodynamic states.

نویسنده [English]

  • Ali Hossein Mohammad Zaheri
Department of physics, Payame Noor University, Hammedan
چکیده [English]

Abstract
This study is devoted to the estimate the longitudinal, bulk and shear stress auto correlation functions (LSAC/BSAC/SSAC) and corresponding viscosities of evaporated Na for four thermodynamic states. In fact, this study is devoted to investigating temperature dependence of BSAC/LSAC/SSAC functions. This expression is written as a time integral of a time correlation function of a quantity corresponding to the transport coefficient. To investigate transport coefficients theoretically, the method used more frequently is the Green-Kubo formula. Another quantity required to evaluate the LSAC/BSAC/SSAC functions is the distribution function. For this aim, we have used the results work of Kahl and Kambayashi having been done via molecular-dynamics (MD) simulation method. First, three non-zero sum rules for the longitudinal and bulk stress auto correlation functions have been evaluated. For the interaction potential, we have used Ashcroft pseudo potential and corresponding pair correlation function. The Green-Kubo method and Mori memory function formalism coupled with the frequency sum rules have been used to calculate the viscosities. The estimate of the shear, bulk and longitudinal viscosities of evaporated Na for four thermodynamic states has been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shear- longitudinal and bulk viscosities"
  • Green-Kabu formula"
  • time correlation function"
  • Mori's memory function"
  • transport coefficient of Na
1) N. Galamba, C. A. N. De Castro, J. F. Ely, J. Phys. Chem. B, 108 ,3658 (2004).
2) N. Galamba, C. A. N. De Castro, J. F. Ely, J. Chem. Phys. 120, 8676 (2004).
3) N. Galamba, C. A. N. De Castro, J. Chem. Phys. 122, 224501 (2005)
4) A. H. M. Zaheri, S. Srivastava, K. Tankeshwar, J. Phys. Condens. Matter, 15 ,6683 (2003).
5) J. P. Hansen, I. R. McDonald, Theory of Simple Liquids (Academic Press, New York, (1986).
6) D. A. McQuaire, Statistical Mechanics (Harper and Row, New York, (1976).
7) J. P. Boon, S. Yip, Molecular Hydroynamic. (McGraw- Hill, New York, (1980).
8) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, S. Rangathan, J. Phys. Condens. Matter, 8 ,10847 (1996).
9) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, S. Rangathan, J. Phys. C: Solid State Phys. 20, 5749 (1988).
10) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, G. S. Dubey, J. Phys. C: Solid State Phys. 21, L811 (1988).
11) D. M. Heyes, J. G. Powles, Mol. Phys. 71, 781 (1990).
12) U. Balucani, V. Tognetti, R. Vallauri, Phys. Rev. A. 19, 177 (1998).
13) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, J. Phys. Condens. Matter. 7, 5729 (1995).
14) M. H. Lee, J. Phys. Condens. Matter, 8 ,3755 (1996).
15) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, J. Phys. Condens. Matter, 6, 591 (1995).
16) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, S. Rangathan, J. Phys. C: Solid State Phys. 21, 3607 (1988).
17) S. K. Sharma, K. Tankeshwar, J. Phys. Condens. Matter, 9, 6185 (1997)
18) G. Kahl, S. Kambayashi, J. Phys.: Condens. Matter, 6, 10897 (1994).
19) K. Tankeshwar, K. N. Pathak, S. Rangathan, J. Phys.Condens. Matter, 2, 5891 (1990).