خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: اسفند 1397

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 9

تعداد مقاله ها: 100

درصد پذیرش: %47

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 1

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 143

تعداد مشاهده مقاله ها: 49,267

میانگین مشاهده هر مقاله: 492.67

تعداد دانلود مقاله ها: 17,111

میانگین دانلود هر مقاله: 171.11

تعداد نویسندگان: 228

تعداد داوران: 413

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1401