خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: اسفند 1397

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 9

تعداد مقاله ها: 104

درصد پذیرش: %45

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 1

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 140

تعداد مشاهده مقاله ها: 51,415

میانگین مشاهده هر مقاله: 494.38

تعداد دانلود مقاله ها: 18,247

میانگین دانلود هر مقاله: 175.45

تعداد نویسندگان: 237

تعداد داوران: 428

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1401