خلاصه آمار نشریه

تاریخ آغاز انتشار: اسفند 1397

تناوب انتشار: دوفصلنامه

تعداد دوره: 5

تعداد شماره: 9

تعداد مقاله ها: 106

درصد پذیرش: %47

بازه زمانی تصمیم اولیه مقاله ها (روز): 1

متوسط بازه زمانی داوری مقاله ها (روز): 142

تعداد مشاهده مقاله ها: 53,544

میانگین مشاهده هر مقاله: 505.13

تعداد دانلود مقاله ها: 19,819

میانگین دانلود هر مقاله: 186.97

تعداد نویسندگان: 241

تعداد داوران: 432

تعداد پایگاه های نمایه شده: 5

شماره جاری: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، اسفند 1401 

کاربرد اطلاعات فیشر در برآورد پیکربندی هسته‌ای مولکول‌ها

صفحه 187-195

10.22036/cr.2023.376437.1199

مهدی رحیمی؛ رضا صفری؛ مختار عباسی؛ مرتضی میرزایی ازندریانی؛ حمید هادی