بررسی واکنش پذیری و مکانیسم مهاجرت لیگاندکی لیت بیس(دی فنیل فسفینو)اتان در کمپلکس های آلی فلزی سیکلومتاله پلاتین(II)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

10.22036/cr.2022.339436.1180

چکیده

در این مقاله به بررسی واکنش کمپلکس آلی فلزی پلاتین (II) با لیگاند سیکلومتاله و حاوی لیگاند کی لیت بیس(دی فنیل فسفینو)اتان ، [Pt (ppy) Me (dppe)] ، 2، که در آن لیگاند سیکلومتاله ppy ترکیب 2- فنیل پیریدین می باشد، در واکنش با کمپلکس آلی فلزی [Pt Me2 (dmso)2] ، 3، پرداخته شده است که محصولات [Pt (ppy) Me (dmso)] ، ’1، و کمپلکس [Pt Me2 (dppe)] ، 4، تشکیل می شود. در این واکنش نادر، محصولات حاصل از انتقال لیگاند کی لیت dppe از کمپلکس 2 به 4 تشکیل می شوند. این واکنش توسط طیف سنجی چند هسته ای NMR مورد مطالعه قرار گرفته و مکانیسم مهاجرت این لیگاند نیز پیشنهاد شده و از طریق محاسبات کامپیوتری DFT نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با معرفی این واکنش پذیری می توان مسیری را برای محققین فراهم نمود تا انواعی از کمپلکس های دو هسته ای نامتقارن با لیگاند پلساز dppe را ایجاد نمود که از نظر ساختاری و خواص، می توانند ویژگی های جذابی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reactivity and mechanism of Chelating bis(diphenylphosphino)ethane migration in Cyclometalated Organoplatinum(II) Complexes

نویسنده [English]

  • Mohsen Golbon Haghighi
Assistant Professor of Inorganic Chemistry Department of Chemistry Shahid Beheshti University Tehran, 1983969411 I. R. Iran
چکیده [English]

The chemistry of cyclometalated organometallic compounds is of great current interest, on the basis of applications of such compounds in stoichiometric or catalytic organic synthesis and in sensing and functional materials . As in other areas of organometallic chemistry, studies of the cyclometalation of platinum complexes have given many interesting complexes as well as new insight into the mechanisms of the reactions. 2-Phenypyridine (abbreviated as HC^N) and biphosphines (PP) are two of the most common and important classes of ligands employed in organometallic chemistry. The cyclometalated organoplatinum(II) complexes with chelating bis (diphenylphosphino) ethane [Pt (κ1-C-C^N) R (dppe)], 2, in which C^N is ppy ( deprotonated 2-phenylpyridine) were reacted with dimethylplatinum complex [Pt Me2 (dmso)2], 3, to give [Pt (C^N) R (dmso)], 1’, and [Pt Me2 (dppe)], 4. The reaction was studied by multinuclear NMR spectroscopy and the reaction pathway and mechanism of this dppe migration was proposed and confirmed by DFT calculations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Platinum
  • Cyclometallated
  • Chelate
  • dppe