کاربرد شبیه‌سازی دینامیک مولکولی، نظریه تابعی چگالی و معادله لورنتس-لورنز برای بررسی ضریب شکست ترکیب‌های مونوآمین و ایمیدازولیدین در واکنش توتومری نوع شاخه-حلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22036/cr.2022.345150.1183

چکیده

اندازه گیری ضریب شکست توتومرها به دلیل واکنش تعادلی که بین آن‌ها وجود دارد،مشکل می باشد. لذا در این مقاله، ما از روش‌های نظری از جمله شبیه‌سازی دینامیک مولکولی و نظریه تابعی چگالی برای به دست آوردن ضریب شکست برای توتومرهای مونوآمین و ایمیدازولیدین استفاده کردیم. برای محاسبه دانسیته عددی از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی استفاده شد وبرای این منظور از میدان نیروی GAFF استفاده گردید. از سوی دیگر، محاسبات کوانتومی با سطح B3LYP و مجموع توابع پایهG**++ ۶-۳۱۱ برای بدست آوردن قطبش‌پذیری متوسط مولکولها انجام گرفت. با استفاده از دانسیته های بدست آمده و قطبش‌پذیری‌های متوسط، ضریب شکست مولکولها از معادله لورنتز-لورنز محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر دانسیته برای توتومرهای حاوی حلقه پنج عضوی کمتر از توتومرهای خطی می باشند. همچنین مشخص شد که با افزایش طول موج، ضریب شکست هر دو توتومر کاهش می‌یابد. علاوه بر این یافته ها، نتایج بدست آمده نشان داد که تغییر گروه استخلافی بر مقادیر ضریب شکست تأثیر گذار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of molecular dynamics simulation, density functional theory and Lorentz-Lorentz equation to investigate the refractive index of monoamine and imidazolidine compounds in Chain-ring type tautomeric reaction

نویسنده [English]

  • Mohsen Sargolzaei
Shahrood University of Technology, Faculty of Chemistry, Shahrood, Iran
چکیده [English]

it is hard to measure the refractive index of tautomers due to the equilibrium reaction between them. Therefore, in this paper, we used theoretical methods such as molecular dynamics simulation and density functional theory to obtain the refractive index for monoamine and imidazolidine tautomers. Molecular dynamics simulation was used to calculate the numerical density and GAFF force field was used for this purpose.On the other hand, quantum calculations with B3LYP level and basis set of 6-311 ++ G **were performed to obtain the average polarizability of the molecules. Using the obtained densities and mean polarizations, the refractive index of the molecules was calculated from the Lorentz-Lorens equation. The results show that the density values ​​for tautomers containing a five-membered ring are lower than linear ones. It was also found that with increasing wavelength, the refractive index of both tautomers decreases. In addition to these findings, the results showed that the change of the substituted group has an effect on the values ​​of the refractive index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Numerical density
  • Polarity, Tautomerism, Wavelength