تخریب شبه عوامل شیمیایی در حضور نانوالیاف کامپوزیتی بر پایه پلی‌آکریلونیتریل و پلی-اکسو‌مولیبدات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوء هیات علمی پژوهشکده تجهیزات و فناوری‌های انتظامی، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، دکتری تخصصی شیمی معدنی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد خراسان جنوبی، واحد بیرجند

3 مرکز تحقیقات علوم داروئی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران

10.22036/cr.2022.319716.1165

چکیده

به دلیل تهدیدات شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از حملات تروریستی نیاز به توسعه مواد خلاقانه و کاربردی جهت طراحی مواد جدید با قابلیت و کارایی بالا در جذب و تخریب عوامل شیمیایی فسفردار و گوگردی در محل ضروری به نظر می رسد تا از تهدید سلامتی پرسنل نظامی و غیرنظامیان در برابر این عوامل پیشگیری شود. در این مقاله نانوالیاف کامپوزیتی PAN/[POMo] با استفاده از فرایند الکتروریسی در شرایط محیطی بعد از بهینه سازی پارامترهای مختلف و تاثیر گذار بر روی نانوالیاف با میانگین قطر حدود 150 نانومتر تهیه شد. نانوالیاف مذکور قابلیت تخریب 2-کلرو اتیل اتیل سولفید و دی اتیل سیانو فسفونات را در دمای اتاق دارا می باشد به طوری که 2-کلرو اتیل اتیل سولفید در حضور این نانوالیاف و هیدروژن پراکساید بعد از حدود 2 دقیقه با کارایی و گزینش پذیری 100% به 2-کلرو اتیل اتیل سولفوکسید اکسید شد. دی اتیل سیانو فسفونات نیز به عنوان یک شبه عامل اعصاب در حضور نانوالیاف مذکور بعد از حدود 7 دقیقه با کارایی حدود 98% به ترکیبات غیر سمی تجزیه شد. نانوالیاف PAN/[POMo] قابلیت استفاده مجدد در هشت مرحله واکنش پی در پی را در تخریب عوامل شیمیایی بدون هیچ گونه کاهشی در راندمان از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Degradation of chemical warfare agent simulants in the presence of composite nanofibers based on polyacrylonitrile and polyoxomolybdate

نویسندگان [English]

  • Reza Haddad 1
  • Ali Roostaie 1
  • Mohammad Haddad 2
  • Mehdi Mogharabi 3
1 aAssistant Professor of Inorganic Chemistry, Department of Police Equipment and Technologies, Policing Sciences and Social Studies Institute
2 Islamic Azad University, Birjand Branch
3 Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology Pharmaceutical Sciences Research Center Hemoglobinopathy Institute Mazandaran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Due to the chemical and biological threats caused by terrorist attacks, the need to develop creative and practical materials to design new materials with high capability and efficiency in absorbing and destroying chemical agents of phosphorus and sulfur in place seems necessary to threaten the health of military personnel and prevent civilians from these factors. In this paper, PAN/[POMo] composite nanofibers were prepared using electrospinning process in environmental conditions after optimizing various parameters and affecting nanofibers with an average diameter of about 150 nm. The nanofibers are capable of degrading 2-chloroethyl ethyl sulfide and diethyl cyanophosphonate at room temperature so that 2-chloroethyl ethyl sulfide in the presence of these nanofibers and hydrogen peroxide after about 2 min with 100% efficiency and selectivity to 2-chloroethyl ethyl sulfoxide. Diethyl cyanophosphate as a neurotransmitter in the presence of these nanofibers was decomposed into non-toxic compounds after about 7 minutes with an efficiency of about 98%. PAN/[POMo] nanofibers showed the ability to be reused in eight successive reaction steps in the degradation of chemical agents without any reduction in efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyacrylonitrile
  • Phosphorus and sulfur simulants agents
  • Oxidation
  • Hydrolysis