مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

10.22036/cr.2020.213986.1105

چکیده

ایدز یک بیماری اپیدمی است که سالانه میلیونها نفر در سراسر جهان به آن مبتلا می‌شوند. در این تحقیق با محاسبه‌ی ثوابت کوپلاژ چهارقطبی هسته‌های مختلف در برخی مشتقات پیریدینون، اثرات دانسیته بار روی اتمهای مختلف ناشی از استخلافهای مختلف بررسی شده است. محاسبه پارامترهای طیف‌سنجی NQR، روش موثری برای تعیین مهمترین اتم برهمکنش‌دهنده داروها با ملکول هدف است. نتایج حاکیست اتمهای اکسیژن کربنیل و نیتروژن حلقه، نقش مهمی در فعالیت دارویی ضد ایدز در این ترکیبات دارند و مشتقات مختلف پیریدینون با استخلافهای مختلف، به علت تغییر دانسیته‌ی بار روی این اتمها، خواص دارویی متفاوتی از خود نشان می‌دهند. در ملکولهای 11، 12، 13، 14 و 15 که مقدار IC50 کم و به عبارتی فعالیت دارویی بالاتری از خود نشان داده‌اند، مقدار ثابت کوپلاژ چهارقطبی هسته‌ی نیتروژن حدود 200 کیلوهرتز، نسبت به سایر ملکولهای مطالعه شده کمتر است. همچنین در این ترکیبات، اتم اکسیژن دارای ثابت کوپلاژ چهارقطبی بزرگتری در حدود 500 کیلوهرتز نسبت به سایر مشتقات مطالعه شده است. با توجه به این‌ که میزان ثوابت کوپلاژ چهارقطبی هسته‌های نیتروژن و اکسیژن با میزان دانسیته بار روی این اتم‌ها نسبت عکس دارد و براساس نتایج این مطالعه پیش‌بینی می‌شود در مکانیسم عمل دارویی این ترکیبات، نیتروژن یک مرکز الکترون دهنده و اکسیژن یک مرکز الکترون گیرنده است و استخلافهایی که دانسیته بار روی نیتروژن را بیشتر و دانسیته بار روی اکسیژن را کمتر کنند باعث افزایش فعالیت دارویی این ترکیبات می‌شوند. تمام محاسبات در سطح محاسباتی B3LYP/6-311G* و با استفاده از نرم‌افزار Gaussian 09 انجام شد.

چکیده تصویری

مطالعه نظری اثر دارویی ضد ایدز برخی مشتق‌های 2-پیریدینون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical study of the anti-AIDS drug effect of some 2-pyridinone derivatives

نویسنده [English]

  • Marjan Rafiee
چکیده [English]

AIDS is an epidemic disease that affects millions of people worldwide every year. In this study, by calculating the quadrupole coupling constants of different nuclei in some pyridinone derivatives, active sits and the effects of various substituents on charge density of these sites are investigated. Calculation of NQR parameters is a useful way for determination of active sites of drugs. In molecules 11, 12, 13, 14 and 15with the lowest IC50 and therefor the highest drug effects, the calculated nuclear quadrupole coupling constants of Nitrogen atom in ring (N-NQCCs) are about 200KHz less than that of other studied molecules. Moreover in these compounds calculated O-NQCCs (oxygen in carbonyl group) are about 500KHz more than that of the others. Since the calculated NQCCs with charge density on the atoms are inversely proportional, so the mentioned atoms, O and N have a major role in the drug activity of these compounds and different substituents change their drug properties by changing the charge density on these atoms and in the mechanism of action of these compounds, N is an electron donor center and O is an electron acceptor center. All calculations were performed at the B3LYP / 6-311G * computational level using Gaussian 09 software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti AIDS drug
  • NQR spectroscopy
  • pyridinon
  • DFT
1) A. S. Dimoglo, M. Y. Gorbachov, T. I. Lesnik, M. Saracoglu, Y. Güzel, Curr. Med. Chem.4, 23 (1997)
2) M. Saracoglu, S. G. Kandemirli, A. Basaran, H. Sayiner, F. Kandemirli, Curr. HIV Res.9, 300 (2011)
3) F. Kandemirli, V. Kovalishyn, S. G. Kandemirli, Curr. HIV Res. 5, 449 (2007)
4) A. S. Debnath, L. Radigan, S. Jiang, F. Lindsley, J. Med. Chem. 42, 3203 (1999)
5) H. M. Temin, S. Mizutani, Nature 226, 1211 (1970)
6) F. Kandemirli, M. Saracoglu, V. Kovalishyn, Mini-Rev. Med. Chem. 5, 479 (2005)
7) H. S. Sayıner, M. Lawar, A. Dimoglo, M. Saracoglu, M. A. Basaran, F. Kandemirli, Virol. Res. Rev. 1(5), 1 (2017)
8) K. L. Van, C. Cauvin, S. phane de Walque, B.  Georges, S. Boland, V. Martinelli, D. Demonte, F. Durant, L. Hevesi, C. V. Lint, J. Med. Chem. 52, 3636 (2009)
9) M. A. Rafiee,N. L. Hadipour, H. Naderi-manesh, J. Chem. Inf. Model. 45, 366 (2005)
10) M. A. Rafiee, Phys. Chem. Res. 5(4), 681(2017)
11) M. A. Rafiee, T. Partoee, Bull. Korean Chem. Soc. 32(1), 208 (2011)
12)  M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, V. G. Zakrzewski, J. A. Montgomery, Jr, R. E. Stratmann, J. C. Burant, S. Dapprich, J. M. Millam, A. D. Daniels, K. N. Kudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi, V. Barone, M. Cossi, R. Cammi, B. Mennucci, C. Pomelli, C. Adamo, S. Clifford, J. Ochterski, G. A. Petersson, P. Y. Ayala, P. Y. Cui, K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, C. Gonzalez, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres, C. Gonzalez, M. Head-Gordon, E. S. Replogle, and J. A. Pople, Gaussian 09 Gaussian, inc., Pittsburgh, pa. 2009
13) J. D. Graybeal, Molecular Spectroscopy, McGraw_Hill, Singapore, 1988
14) C. P. Slichter, Principles of Magnetic Resonance, Springer, New York, 1992
15) E. A. C. Lucken, Nuclear Quadrupole Coupling Constant,  Academic Press, London, 1969
16) M. H. Cohen, F. Reif, Solid State Phys., 5, 321 (1957)
17) A. R. Leach, Molecular Modeling Principles and Applications, Longman, Singapore, 1997
18) F. Jensen, Introduction to computational chemistry, Wiley. Chichester, UK, 1999
19) B. Nagy, F. Jensen, Reviews in Computational Chemistry, John Wiley & Sons, Inc., 2017
20) Jr. S. Profeta, Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology. John Wiley & Sons, New York, 1998
21) S. S. Yi, E. L. Reichert, M. C. Holthausen, W. Koch, J. C. Weisshaar, Chem. Eur. J., 6(12), 2232 (2000)
22) W. Koch, R. H. Hertwig, Encyclopedia of Computational Chemistry, Wiley, New York, 1998
23) O. N. Ventura, M. Kieninger, K. Irving, Adv. Quantum Chem. 28, 293 (1997)
24)  P. Pyykko, Mol. Phys. 99,1617 (2001)
25)  M. A. Rafiee, J. Comput. Theor.Nanosci., 9, 2021 (2012)