اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، دانشگاه ارومیه، ارومیه

2 مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیر عامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

10.22036/cr.2020.207748.1097

چکیده

در این مقاله یک روش سبز، کم‌هزینه و ساده برای تولید نقاط کوانتومی کربنی دوپ شده با نیتروژن و سولفور با کمک سنتز یک مرحله‌ای هیدروترمال مخلوط آب انار و سیستامین گزارش شده است. آب انار به عنوان منبع کربن و سیستامین به عنوان منبع سولفور و نیتروژن به کاربرده شد. اندازه نقاط کوانتومی کربنی دوپ شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) و گروه‌های عاملی موجود در سطح نقاط کوانتومی کربنی دوپ شده، با طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) بررسی شد. نقاط کوانتومی کربنی دوپ شده به عنوان یک حسگر فلورسانس برای تعیین انتخابی و حساس ویتامین ب ۱۲ به کار برده شد. به طور خلاصه شدت فلورسانس نقاط کوانتومی کربنی دوپ شده با نیتروژن و سولفور در حضور ویتامین ب ۱۲ فرونشانده شد. کاهش شدت فلورسانس امکان آنالیز ویتامین ب ۱۲ با حدتشخیص و گستره خطی رضایت بخش را فراهم نمود. نمودار والمر- استرن رابطه خطی (99/0= R2) بینF0/F و غلظت ویتامین ب12 در گستره خطی 0 تا 110میکرو مولار را نشان داد. حد آشکارسازی (LOD) M 8-10 × 2/8 بود. همچنین برای بررسی توانایی این روش برای آنالیز نمونه های حقیقی، آمپول ویتامین ب12 محصول داروسازی ایران هورمون به عنوان نمونه حقیقی انتخاب گردید که نتایج نشان از کارایی بالای این روش برای اندازه‌گیری نمونه حقیقی می‌باشد.

چکیده تصویری

اندازه گیری سریع و ساده ویتامین ب12 با استفاده از نقاط کوانتومی کربنی آلاییده شده با نیتروژن و گوگرد سنتز شده از آب انار و سیستامین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fast and simple measurement of vitamin B12 by using nitrogen and sulfur co doped carbon quantum dots

نویسندگان [English]

  • nahide mohammadi 1
  • Naser Samadi 1
  • Farhad Akhgari 2
1 Analyical chemisry, Faculty of chemistry, Urmia University
2 Malek Ashtar University of Technology
چکیده [English]

Here, a green, low-cost, simple method for the production of Nitrogen-Sulphur-co doped carbon quantum dots via a one-step hydrothermal .Pomegranate juice was used as a source of carbon while cystamine as a source of sulfur and nitrogen. The carbon quantum dots were characterized by using X transmission electron microscopy (TEM), and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR ). The carbon quantum dots were used as a fluorescence sensor for selective and sensitive determination of vitamin B 12. Briefly, the fluorescence intensity of carbon-doped was quenched in the presence of vitamin B12. The decrease in fluorescence intensity allowed for the analysis of vitamin B12 with satisfactory limit of detection and linear dynamic rang. The Stern- Valmer plot shows a linear relationship (R2 = 0.99) between F0 / F and vitamin B12 concentration in the range of 0 to 110 μM. The detection limit (LOD) of M was 8.2 10-8. Also, to evaluate the ability of this method for the analysis of real samples, vitamin B12 ampoule of Iranian Hormone Pharmaceuticals was selected as the real sample. High recoveries of the analysis these real samples prove the applicability of this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen and Sulfur co doped carbon quantum dots
  • Vitamin B12
  • Fluorescence
  • Hydrothermal
  • Green Synthesis
1) A. D. Smith, M. J. Warren, and H. Refsum, Adv. Food Nutr. Res., . 83,  215–279, (2018).
 2)      “Deanship of Graduate studies Study The Interaction Of Hydrophilic Vitamins ( vitamin C and vitamin B12 ) With HSA Using Spectroscopic Techniques Mohammed Ayman Mohammed Abuallan M . Sc . Thesis Jerusalem-Palestine,” (2018).
3)      M. Ovalle, E. Arroyo, M. Stoytcheva, R. Zlatev, L. Enriquez, and A. Olivas, Anal. Methods, .7, 19,  8185–8189, (2015).
4)               M. Nakos, I. Pepelanova, S. Beutel, U. Krings, R. G. Berger, and T. Scheper, Food Chem., 216, 301–308 (2017).
5)               R. Wenzel, D. Major, K. Hesp, and P. Doble J. Trace Elem. Med. Biol., 50, 634–63  (2018).
6)               M. Moazeni, F. Karimzadeh, A. Kermanpur, and A. Allafchian, AIP Conf. Proc.,  1920  (2018).
7)      E. Vaishnavi and R. Renganathan, Spectrochim. Acta - Part A Mol. Biomol. Spectrosc.,115, 603–609 (2013).
8)      A. Cayuela, M. L. Soriano, C. Carrillo-Carrión, and M. Valcárcel, Chem. Commun., 52, 7,  1311–1326, (2016).
9)               M. Farshbaf, S. Davaran, F. Rahimi, N. Annabi, R. Salehi, and A. Akbarzadeh, Artif. Cells, Nanomedicine Biotechnol.,  46,  7,  1331–1348 (2018).
10)  X. Sun and Y. Lei, TrAC - Trends Anal. Chem., 89, 163–180 (2017).
11)  J. Zhang et al., J. Colloid Interface Sci.511, 296–306, (2018).
12)  D. L. Zhao and T. S. Chung, Water Res., 147, 43–49, (2018).
13)  X. W. Hua, Y. W. Bao, and F. G. Wu, ACS Appl. Mater. Interfaces,  10, 13, 10664–10677, (2018).
14)  F. Akhgari, N. Samadi, K. Farhadi, and M. Akhgari 1–31, (2017).
15)  F. Akhgari, N. Samadi, and K. Farhadi, J. Fluoresc., (2017).
16)  فرهاد اخگری وایقان، حسن فتاحی، یونس موسائی اسکوئی، ، دنیای نانو، 15-21، 3131 (1393).
17)           فرهاد اخگری ، "تهیه و مشخصه یابی نانونقاط کوانتومی و توسعه کاربردهای تجزیه­ای آنها به منظور طراحی نانوحسگرهای جدید فلورسانی و رنگ­سنجی" ، دانشگاه ارومیه،1395.
18)  D. Carolan, C. Rocks, D. B. Padmanaban, P. Maguire, V. Svrcek, and D. Mariotti, Sustain. Energy Fuels, 1611–1619, (2017).
19)  A. Sciortino, E. Marino, B. Van Dam, P. Schall, M. Cannas, and F. Messina, J. Phys. Chem. Lett.,  7,  17, 3419–3423, (2016).
20)  L. Ding, H. Yang, S. Ge, and J. Yu, “PT NU,” Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc., (2017).
21)           G. Kalaiyarasan and J. Joseph, (2017).
22)  P. Taylor, J. Gholami, M. Manteghian, A. Badiei, M. Javanbakht, and H. Ueda no. July, (2015)