کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22036/cr.2021.227265.1121

چکیده

کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید در تعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

قدمعلی باقریان*، راضیه رهداری، منصور عرب چم جنگلی، مطهره سادات اشرفی
دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

تاریخ پذیرش: تاریخ تصحیح: تاریخ دریافت:
چکیده
تحقیق حاضر مربوط به کاربرد روش‎های اسپکتروفتومتری جدید و مقرون به صرفه همچون روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM) و روش اختلاف نسبی (RD) برای تعیین همزمان آسکوربیک اسید (ویتامین -C) و استیل‌سالیسیلیک اسید (آسپرین) در مخلوطهای دوتایی، بدون استفاده از روشهای فیزیکی جداسازی می‌باشد. فاکتورهای موثر بر حساسیت روش‌ها مورد بررسی و بهینه‌سازی قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه، دامنه خطی آسکوربیک اسید و استیل‌سالیسیلیک اسید در هر دو روش، به‌ترتیب 00/30-00/2 و 00/30-00/10 میلی‌گرم بر ‎لیتر به دست آمد. حد تشخیص در روش‌های EXRSM وRD برای آسکوربیک اسید به‌ترتیب 435/0 و 115/0 میلی‌گرم بر لیتر و برای استیل‌سالیسیلیک اسید به‌ترتیب 44/1، 363/0 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد. روش‌ EXRSM برای اندازه‌گیری همزمان آسکوربیک اسید و استیل‌سالیسیلیک اسید در نمونه آب شهر و نمونه قرص سنتزی و روش RD در نمونه قرص سنتزی با دقت و صحت رضایت‌بخشی به‌کار برده شدند.

کلید واژه: آسکوربیک اسید، استیل‌سالیسیلیک اسید، روش توسعه یافته تفاضل نسبی (EXRSM)، روش اختلاف نسبی (RD).

چکیده تصویری

کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of new spectrophotometric methods for simultaneous determination of ascorbic acid and acetylsalicylic acid in binary mixtures

نویسندگان [English]

  • Ghadamali Bagherian
  • Raziyeh Rahdari
  • Mansour Arab Chamjangali
  • Motahare Ashrafi
College of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, P.O. Box 36155-316, Iran
چکیده [English]

Application of new spectrophotometric methods for simultaneous determination of ascorbic acid and acetylsalicylic acid in binary mixtures
Ghadamali Bagherian, Raziyeh Rahdari, Mansour Arab Chamjangali, Motahare Ashrafi
Collge of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, P.O. Box 36155-316, Iran.

Received: ……. Received in revised form: ……. Accepted: ………..
Abstract
In this work, application of the new and cost-effective spectrophotometric methods including the extended ratio subtraction method (EXRSM) and the ratio difference (RD) method for the simultaneous determination of ascorbic acid and acetylsalicylic acid in binary mixtures without using a physical separation were studied. The factors affecting the sensitivity of the methods were investigated and optimized. Under the optimal conditions, the linear ranges for ascorbic acid and acetylsalicylic acid in these methods were 2-30 mg/L and 10-30 mg/L, respectively. The detection limit for ascorbic acid was 0.435 in EXRSM and 0.115 mg/L in RD, whereas the value of this parameter for acetylsalicylic acid was 1.44 in EXRSM and 0.363 mg/L in RD. EXRSM was used for the simultaneous determination of ascorbic acid and acetylsalicylic acid in the urban water and synthetic tablet samples and the RD method was used for the synthetic tablet samples with a satisfactory accuracy and precision.

Keywords: Acetylsalicylic acid, Ascorbic acid, Extended ratio subtraction method, Ratio difference method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetylsalicylic acid
  • Ascorbic acid
  • Extended ratio subtraction method (EXRSM)
  • Ratio difference method (RD)
1 M. M. Sena, J. C. B. Fernandes, R. J. Poppi, L. T. Kubota, Anal. Chim. Acta. 409, 159 (2000).
2 S. Bungau, D. M. Tit, C. Iovan, L. U. C. Copolovici, R. Boscencu, G. Cioca, D. Copolovici, D. Rev Chim.–Bucharest, 68, 2495 (2017).
3 S. M. Wabaidur, Z. A. Alothman, M. R. Khan, Spectrochim. Acta A. 108, 20 (2013).
4 A. Puangjan, S. Chaiyasith, S. Wichitpanya, S. Daengduang, S. Puttota, J. Electroanal. Chem, 782, 192 (2016).
5 D. E. Bayraktepe, Z. Yazan, Electro. Anal. (2020). https://doi.org/10.1002/elan.201900601.
6 M. R. Khan, Z. A. Alothman, M. Naushad, A. Ghfar, S. Wabaidur, J. Liq. Chromatogr. R. T. 35, 2454 (2012).
7 C. Cofan, C. Radovan, Sens. J. 8, 3952 (2008).
8 M. H. Lotfy, D.A. Ahmed, M. K. A. Rahman, S. A. F. Weshahy, Heliyon. 5, e01669 (2019).
9 M. Bahram, T. Madrakian, E. Bozorgzadeh, A. Afkhami, Talanta 72, 408 (2007).
10 H. M. Lotfy, M. A. M. Hagazy, Spectrochim. Acta A. 96, 259 (2012).
11 H. M. Lotfy, S.S. Saleh, Int J Pharm Pharm Sci, 8, 40 (2016).
12 M. M. Fouad, Indo Am J Pharm Res, 5, 2470 (2015).
13 G. B. Golubitskii, E. V. Budko, E. M. Basova, A. V. Kostarnoi,V. M. Ivanov, J. Anal. Chem. 62, 742 (2007).‏
14 J. lurie, Handbook of analytical chemistry. Moscow, English translation, MIR publishers Moscow. 1975.
15 M. Ashrafi, M. A. Chamjangali, G. Bagherian, N. Goudarzi, Spectrochim. Acta A. 171, 268 (2017).
16 G. Bagherian, M. A. Chamjangali, H. S. Evari, M. Ashrafi, J. Anal. Sci. Technol. 10, 3 (2019).
17 D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, Fundamentals of analytical chemistry, Fifth ed., New York, Saunders College Publishing, 1988.
18 G. D. Christian, P. K. Dasgupta, K. A. Schug, Analytical Chemistry, 7th ed., New Jersey, John Wiley, 2014.
19 N. Nasirizadeh, Z. Shekari, M. Tabatabaee, M. Ghaani, J. Brazil. Chem. Soc. 26, 713 (2015).
20 S. M. Wabaidur, Z. A. Alothman, M. R. Khan, Spectrochim. Acta A. 108, 20 (2013).
21 E. Dinç, D. Baleanu, J. Brazil. Chem. Soc. 19, 434 (2008).