بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، لامرد، ایران

10.22036/cr.2022.291726.1147

چکیده

در این تحقیق یک ترکیب آلی جدید از خانواده بی‌پیریدین‌ها با استخلاف آمینو‌اسید‌(گروه‌عاملی گلیسین)و با نام مخفف DHPN سنتز ‌گردید و ویزگی‌های این لیگاند با اسپکتروسکوپی1H-NMR وFT-IR تایید شد. این لیگاند اولین بار بعنوان بازدارنده خوردگی لوله‌های کربن استیل با نام ‌تجاری‌(A105) در محیط‌های اسیدی (اسید‌سولفوریک و اسید‌کلریدریک با غلظت های 0.1 , 0.5 M) با روش پلاریزاسیون پتانسیومتری مورد آزمایش قرار‌گرفت. این بازدارنده در غلظت های مختلف تهیه و تاثیر غلظت بازدارنده در دامنه غلظتی1.86-17.16 mg L-1 بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که راندمان بازدارندگی با‌افزایش غلظت بازدارنده افزاایش یافته و ‌در غلظت ‌5.15 mg L-1 راندمان خوردگی به بیشترین مقدار و به ‌78% می‌رسد. منحنی‌های پلاریزاسیون نشان می‌دهند که ‌این نوع بازدارنده از نوع مختلط بوده و بازدارندگی آندی آن بیشتر است. جذب سطحی مولکول‌های بازدارنده بر روی سطح کربن استیل از ایزوترم لانگمویر تبعیت می‌کند. افزایش بازدارنده DHPN خوردگی را کنترل می کند اما بر روی مکانیسم خوردگی تاثیر نمی گذارد.

چکیده تصویری

بررسی‌های آزمایشگاهی اثر بازدارنده خوردگی مشتقی از خانواده دی‌هیدروپیریدین‌ها در محیط‌های اسیدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and Theoretical Studies of One Dihydropyridine Derivative as Corrosion Inhibitor in Acidic Media (H2SO4,, HCl)

نویسندگان [English]

 • Homa Shafiekhani 1
 • Fatemeh Rafieipour 2
1 department of chemistry,,Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Lamerd Branch, P.O. Box 74341-553881, Lamerd, Iran
چکیده [English]

A new organic compound, namely dihydropyrimido [4,5-b][1,6] naphthyridine-2,4,‌6, 8(1H,3H,7H,9H)-tetraones with amino acid moiety (DHPN) was synthesized and characterized by 1H, 13C Nuclear magnetic resonance (NMR) and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy experiments. DHPN was investigated for the first time as a green inhibitor of mild steel (A105) corrosion in acidic (0.1, 0.5 mol L-1 H2SO4 and HCl) solutions using potentiodynamic polarization (PDP) technique. The inhibition concentration used range from of 1.86-17.16 mg L-1. The results showed that, the inhibition efficiency increased with an increased in the concentration of DHPN and, reached a maximum value of 78% at 5.15 mg L-1. This can be explained by strong adsorption of inhibitor molecules on the metal surface, which blocks more corrosion active sites. The polarization curves demonstrated that, this compound act as a mixed type inhibitor and, do not modify the reaction mechanism of the corrosion process. The adsorption of the DHPN molecule on the surface of mild steel was found to obey the Langmuir adsorption isotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • corrosion
 • carbon steel 105
 • Electrochemical polarization
 1. B. V. Salas, M. Schorr, R. Zlatev, M. Carrillo, M. Stoytcheva, L. Alvarez, N. Rosas, Environmental and industrial corrosion, Croatia, 2012.
 2. H. Elmsellem, T. Harit, A. Aouniti, et al. Prot. Met. Phys. Chem. 51, 873 (2015).
 3. H. Elmsellem, Y. El Ouadi, M. Mokhtari, et al. J. Chem. Technol. Metall. 54, 742 (2019).
 4. S. A. Umoren, M. M. Solomon, J. Environ. Chem. Eng. 5 (1), 246 (2017).
 5. D. Q. Huong, T. Duong, P.C. Nam, J. Mol. Model. 25, 204 (2019).
 6. S. O. Ajeigbe, N. Basar, H. Maarof, A. M. Al-Fakih, M. A. Hassan, Aziz, J. Mater. Environ. Sci. 8, 2040 (2017)
 7. S. Malinowski, J. J. Wolińska, T. Herbert, J. Mol. Model. 24, 1 (2018).
 8. I. B. Obot, S. Kaya, C. Kaya, B. Tüzün, Physica E Low Dimens. Syst. Nanostruct. 80, 82 (2016).
 9. I. B. Obot, S. Kaya, C. Kaya, B. Tüzün, Res. Chem. Intermed. 42, 4963 (2016).
 10. H. I. Taleb, A. Z. Mohamed, Int. J. Electrochem. Sci. 6, 6442 (2011).
 11. M. Bethencourt, F. J. Botana, J. J. Calvino, M. Marcosm, Corros. Sci. 40, 1803 (1998).
 12. M. A. Arenas, A. Conde, J. J. De Damborenea, Corros. Sci. 44, 511 (2002).
 13. S. M. El-Sawy, Y. M. Abu-Ayana, et al. Anticorros. Methods Mater. 48, 227 (2001).
 14. P. B. Raja, M. G. Sethuraman, Mater. Lett. 62, 113 (2008).