اصلاح ویژگی قیر با استفاده از خاکستر مخروط کاج، آلومینا و سیلیکای میکرونیزه پوشش داده‌شده با اولئیک اسید و استئاریک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده شیمی، مرکز آموزش عالی استهبان، استهبان

2 دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

10.22036/cr.2022.315304.1163

چکیده

: ابتدا پودرهای معدنی شامل خاکستر مخروط کاج، آلومینا و سیلیکای میکرونیزه با اولوئیک اسید و استاریک اسید در حلال‌های اتانول 96%، تولوئن و استون صنعتی تحت حرارت پوشش داده شدند. سپس، مقدارهای مختلفی از هر یک از این پودرهای پوشش داده شده و همچنین مخلوط آن‌ها برای اصلاح قیر پایه (۷۰-۶۰) استفاده شد. خواص مختلف قیرهای اصلاح شده شامل درجه نفوذ، نقطه نرم شدن و نتایج آزمون‌های DSR، BBR و MSCR با قیر پایه مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش درصد افزودنی‌های پوشش داده شده، درجه نفوذ افزایش پیدا کرده است. همچنین، با افزودن پودرهای پوشش داده شده، نقطه نرم شدن قیر پایه تغییر محسوسی نداشته است که این امر یک مزیت در اصلاح قیر پایه محسوب می‌شود. نتایج آزمایشDSR نشان دادند که بیشترین مدول کل تنش برشی (*G) در سه دمای مختلف مربوط به سیلیکای پوشش داده شده با اولوئیک اسید است. نتایج آزمایشBBR نیز نشان دادند که در دمای ۶- و C° ۱۲- بیشترین سختی خزشی به ترتیب مربوط به نمونه 4% سیلیکای‌ پوشش داده شده با اولوئیک اسید و نمونه 2% خاکستر مخروط کاج پوشش داده شده با استئاریک اسید است. آزمایش MSCR نشان داد که در تنش ۱۰۰ و Pa ۳۲۰۰ بیشترین میانگین درصد بازیابی به ترتیب مربوط به نمونه ۲% سیلیکای پوشش داده شده با اولوئیک اسید و نمونه 4% خاکستر مخروط کاج پوشش داده شده با استئاریک اسید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modification of Bitumen Properties Using Pine Cone Ash, Micronized Alumina and Silica Coated with Oleic Acid and Stearic Acid

نویسندگان [English]

  • Marzieh Daryanavard 1
  • Reza Boroumand Azad Pashaki 2
1 Department of Chemistry, Estahban Higher Education Center, Estahban, Iran
2 Department of Chemistry, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

At first, inorganic powders including pine cone ash, micronized silica and alumina were coated with oleic and stearic acid in technical grade solvents including ethanol (96%) and toluene under heat treatment. Then, the different amounts of each coated powders and their mixture were used to modify the bitumen. Different properties of the modified bitumens including penetration rate, softening point, and the results of dynamic shear rheometer (DSR), bending beam rheometer (BBR), and multiple stress creep recovery (MSCR) tests were compared with the pure bitumen sample. The results showed that the penetration rate is increased with increasing of the percentage of the coated additives. In addition, the softening point of the pure bitumen sample has no significant change with addition of the coated powders. This phenomenon is an advantage in the modification of bitumen. The results of DSR test showed that the maximum total shear stress modulus (G*) at three different temperatures is related to the silica sample coated with oleic acid. The results of BBR test showed that the maximum creep hardness at -6 and -12°C is related to 4% silica coated with oleic acid and 2% pine cone ash coated with stearic acid, respectively. The MSCR test indicated that the maximum recovery percentage in a stress of 100 and 3200 Pa was observed for 2% silica coated with stearic acid and 4% pine cone ash coated with stearic acid, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alumina
  • Stearic acid
  • Pine cone ash
  • Silica
  • Bitumen