استفاده از گرافن‌اکسید اصلاح شده برای میکرو استخراج فاز جامد سیپروفلوکساسین از آب دریا و بهینه‌سازی آن با کمومتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 گروه مهندسی‌ فرآیند و تکنولوژی شیمی‌، دانشکدة شیمی، دانشگاه پلی تکنیک گدانسک، گدانسک، لهستان

3 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

10.22036/cr.2022.320353.1166

چکیده

یک نانو کامپوزیت جدید از گرافن اکسید/روی اکسید ساخته شد و برای میکرو استخراج فاز جامد در سر سسمپلر سیپروفلوکساسین از نمونه های آب دریا و نمونه ی پلاسمای خون انسان بکارگرفته شد. اندازه‌گیری های کمّی با استفاده از اسپکتروفتومتر انجام گردیدند. فاکتورهای مؤثر بر کارآئی استخراج مانند نوع و حجم حلال شوینده، حجم محلول نمونه، تعداد چرخه های استخراج و شویش، مقدار جاذب، قدرت یونی و pH محلول نمونه با استفاده از دو روش یک متغیر در یک زمان و روش سطح پاسخ، مطالعه و بهینه شدند. محدوده خطی این روش بین 0/200 تا 1/0 میکروگرم بر لیتر برای سیپروفلوکساسین محاسبه گردید و حد تشخیص روش ، 17/0 میکروگرم بر لیتر و تکرار پذیری به صورت درصد انحراف استاندارد نسبی، بهتر از 6/5 درصد بدست آمد. نتایج حاصل از کاربرد این روش در تجزیة نمونه های حقیقی نشان داد که می توان از این روش برای تعیین سیپروفلوکساسین در نمونه‌های پیچیده ای مثل آب دریا و پلاسمای خون انسانی با موفقیت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modified graphene oxide for micro-solid phase extraction of ciprofloxacin from seawater employing chemometrics optimization

نویسندگان [English]

  • Fateme Keykha 1
  • Sayyed Hossein Hashemi 1
  • Massoud Kaykhaii 2
  • Ahmad Jamali Keikha 3
1 Chabahar Maritime University
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Chabahar Maritime University
چکیده [English]

A novel graphene oxide/ zinc oxide nano composite was synthesized and employed for simple and sensitive pipette tip based micro solid phase extraction of ciprofloxacin from seawater and human blood plasma samples following by their determination by spectrophotometry. Several parameters affecting the suggested protocol were optimized, namely type and volume of eluent, amount of sorbent, sample volume, ionic strength of sample solution, and number of cycles of extraction and elution. The optimizations were performed by both response surface methodology and one variable at a time techniques. Analytical figures of merit were achieved as: detection limit; 0.17 µg/L, linear calibration curve in the range of 1.0-200.0 µg/L; and reproducibility (as RSD%) better than 5.6. Results for the application of the technique in seawater and human blood plasma showed that this analysis method can be applied for the determination of the analyte in complex real samples such as seawater and human successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ciprofloxacin
  • Graphene oxide/zinc oxide nanocomposite
  • Human blood plasma
  • Pipette tip micro solid phase extraction
  • Seawater