سنتز و تعیین ساختار بلوری چارچوب آلی فلزی نیکل با 2-استیل ایزونیکوتنیل هیدرازون و مطالعات پایگاه داده های کریستالوگرافی کمبریج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

چارچوب آلی فلزی از نیکل به همراه لیگاند شیف باز هیدرازونی با استفاده از یک روش یک مرحله ای برای سنتز و بلورگیری (روش شاخه جانبی) سنتز و مورد مطالعه قرار گرفت. آنالیز مادون قرمز به همراه آنالیز عنصری نشان دهنده تشکیل ترکیب مورد نظر بود. تعین ساختار تک بلورهای تهیه شده به وسیله بوسیله بلور نگاری اشعه ایکس نشان دهنده ساختار هشت وجهی انحراف یافته اطراف اتم نیکل است، که یک اتم نیتروژن از حلقه پیریدینی و اتم نیتروژن دیگری از ایمین متصل شده است که با اتصال اکسیژن آمیدی قشر کئوردیناسیون کامل شده است. بررسی داده های موجود در پایگاه کریستالوگرافی کمبریج نشان دهنده 12569 ترکیب گزارش شده با واحد NiN6O2 می باشد که حاکی از تمایل بیش از حد اتم نیکل به اتم نیتروژن می باشد. با توجه به وجود حلقه پیریدین به عنوان پذیرنده پیوند هیدروژنی ساختار سه بعدی که داری منفاذ خالی می باشد، حاصل میشود.

چکیده تصویری

سنتز و تعیین ساختار بلوری چارچوب آلی فلزی نیکل با 2-استیل ایزونیکوتنیل هیدرازون و مطالعات پایگاه داده های کریستالوگرافی کمبریج

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis and crystal structure of Ni (II) metal organic framework with 2-Acetylpyridine isonicotinoyl hydrazone and Cambridge Structural Database studies

نویسنده [English]

  • Ghodrat Mahmoudi
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Maragheh, P.O. Box 55136-553, Maragheh, Iran
چکیده [English]

A metal organic framework of nickel with a hydrazone Schiff base ligand was synthesized and studied using a one-step method for synthesis and crystallization (lateral branching method). Infrared analysis combined with elemental analysis indicated that the desired compound was formed. Determining the structure of single crystals produced by X-ray crystallography shows the deformed octahedral structure surrounding the nickel atom, a nitrogen atom of the pyridine ring and the other of the amine, which is complemented by O atom from amide bonding of the coordination sphere. The data from the Cambridge Crystallography database is representative of 12569 combinations reported with the NiN6O2 unit, which suggests the excessive desire of the nickel atom to nitrogen atoms. The study of the length of the bonding length around the nickel atom indicates the correspondence of the reported data. Regarding the presence of the pyridine ring as the hydrogen bond acceptor, the three-dimensional structure is obtained which is empty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cambridge Structural Database (CSD)
  • crystal engineering
  • metal organic framework
  • hydrazon schiff base ligand
1) O.M. Yaghi, M. O’Keeffe, N.W. Ockwig, H.K. Chae, M. Eddaoudi, J. Kim, Nature 423 (2003) 705.
2) H. Li, M. Eddaoudi, M. O’Keeffe, O. Yaghi, Nature 402 (1999) 276.
3) M. Eddaoudi, J. Kim, N. Rosi, D. Vodak, M. O’Keeffe, O.M. Yaghi, Science 295 (2002) 469.
4) N.W. Ockwig, O. Delgado-Friedrichs, M. O’Keefe, O.M. Yaghi, Acc. Chem. Res. 38 (2005) 176.
5) U. Mueller, M. Schubert, F. Teich, H. Puetter, K. Schierle-Arndt, J. Pastre´, J. Mater. Chem. 16 (2006) 626.
6) D.J. Collins, H. Zhou, J. Mater. Chem. 17 (2007) 3154.
7) Z. Wang, S.M. Cohen, J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 12368.
8) S.S. Kaye, J.R. Long, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 806.
9) S. Kitagawa, R. Kitaura, S. Noro, Angew. Chem., Int. Ed. 43 (2004) 2334.
10) ConQuest Version 1.19, Copyright CCDC, 2017. 11) G. Mahmoudi, A. Bauza, M. Amini, E. Molins, J.T. Mague, A. Frontera, Dalton Transactions 45 (2016) 10708.
12) G. Mahmoudi, A.V. Gurbanov, S. Rodríguez- Hermida, R. Carballo, M. Amini, A. Bacchi, M.P. Mitoraj, F. Sagan, M. Kukułka, D.A. Safin, Inorg. Chem. 56 (2017) 9391.
13) M.S. Gargari, V. Stilinovic, A. Bauza, A. Frontera, P. McArdle, D. Van Derveer, S.W. Ng, G. Mahmoudi,, Chem.-a European J. 21 (2015) 17951.
14) F.A. Afkhami, A.A. Khandar, G. Mahmoudi, W. Maniukiewicz, J. Lipkowski, J.M. White, R. Waterman, S. Garcia-Granda, E. Zangrando, A. Bauza, A. Frontera, Synthesis, Cryst. Eng. Comm. 18 (2016) 4587.
15) G. Mahmoudi, H. Chowdhury, S.E. Lofland, B.K. Ghosh, A.M. Kirillov, J. Coordination Chem. 70 (2017) 1973.