مطالعه و ارزیابی مجدد ثابت تشکیل جفت یونی الکترولیت های کلراید، بروماید، یداید تعدادی از فلزات قلیایی در مخلوط حلال آلی-آبی با استفاده از مدل های فواس-جاستیس، دبای-هوکل-انساگر، بیرام و فواس 1958 در 298.15 کلوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی ، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، 35 کیلومتری جاده تبریز- مراغه، تبریز، ایران

چکیده

ثابت تجمع یونی الکترولیت های کلراید ، برماید و یداید مربوط به لیتیم، سدیم و پتاسیم در درصدهای جرمی مختلف مخلوط حلال (ساکارز (Wt) + آب (1-Wt)) (Wt=0.1,0.2) در گستره ی غلظت های 0.004 تا 0.1 مولار با استفاده از مدل های فواس-جاستیس، دبای-هوکل-انساگر (DHO)، بیرام و فواس1958 در 298.15 کلوین مدل سازی و محاسبه شدند. مدل DHO جواب های نامعقول منفی برای ثابت تجمع ارایه میدهد و دو مدل فواس 1958 و بیرام هم به نوبه ی خود چندان به نوع یون مربوطه حساس نیستند در صورتیکه با استفاده از معادله فواس-جاستیس ثابت های تجمع یونی معقول تری نسبت به بقیه ی مدل ها به دست می آید چرا که ثابت تجمع به پارامتر فاصله بستگی دارد و در این مدل به خوبی نمایان شده است. روند تغییرات ثابت تجمع یونی ، رسانایی مولار حدی و حاصلضرب والدن با ثابت دی الکتریک در تطابق خوبی با داده های تجربی می باشد. در مطالعه حاضر تغییرات حاصلضرب والدن وابستگی شعاع هیدودینامیک نسبت به تغییر دی الکتریک حلال در محیط آبی- آلی برای نمک های لیتیم و سدیم یدید از بین بقیه ی نمک ها قابل ملاحظه می باشد.

چکیده تصویری

مطالعه و ارزیابی مجدد ثابت تشکیل جفت یونی الکترولیت های کلراید، بروماید، یداید تعدادی از فلزات قلیایی در مخلوط حلال آلی-آبی با استفاده از مدل های فواس-جاستیس، دبای-هوکل-انساگر، بیرام و فواس 1958 در 298.15 کلوین

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and re-evaluation of the formation of ion pairs of electrolytes of chloride, bromide, iodide for some alkali metals in a mixture of organic-aqueous solvent using Fuoss-Justice, Debye-Huckel-Onsager, Bjerrum and Fuoss 1958 models at 298.15K

نویسندگان [English]

  • Rahman Salamat Ahangari
  • parisa ghasemi
  • mahsa ghasemi
Department of Chemistry, Physical Chemistry, Basic Sciences Faculty, Azarbaijan Shahid madani university, 35 km from Tabriz-Azarshahr Road, Tabriz-Iran
چکیده [English]

This study has been undertaken to investigate into limiting molar conductivity, Walden product and subsequently association constants of some symmetrical uni-univalent alkali metal salts of lithium chloride, sodium chloride, potassium chloride, potassium bromide and potassium iodide in the mixed sucrose + water solvents ( 10 % and 20% weight percents) with concentration ranged covered from 0.004 up to 0.1 mol L-1 at 298.15 K. Data correlation and comparative studies was done using Fuoss-Justice , Debye-Huckel-Onsager (DHO), Bjerrum and Fuoss 1958 models. The results by DHO was not reasonable and led to negative values for association constants, Bjerrum model was not sensitive to distance parameter and led to the same result for potassium and the same for chloride salts, in the same manner but straightforwardly Fuoss 1958 led to the identical results for some cation and anion , whereas Fuoss- Justice model with remarkably dependency on distance model parameters agreed with experimental data excellently and the trend of association constants, limiting molar conductance and Walden product were concordant. Additionally the present study manifests the variability of Walden product and hydrodynamic radii for lithium and sodium iodide meaningfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuoss-Justice
  • Debye-Huckel-Onsager
  • Bjerrum
  • Fuoss 1958
  • association constant
1) R.A. Robinson, R.H. Stokes, Electrolyte Solutions, 2nd. rev. edn., Butterworths, London, 1970.
2) J.M.G. Barthel, H. Krienke, W. Kunz, Physical Chemistry of Electrolyte Solution, Vol. 5, Steinkopf, New York: Springer, 1998.
3) R.A. Robinson, R.H. Stokes, J. Am. Chem. Soc. 76 (1954) 1991.
4) J.M. Stokes, R.H. Stokes, J. Phys. Chem. 60 (1956) 217.
5) J.M. Stokes, R.H. Stokes, J. Phys. Chem. 62 (1958) 497.
6) R.M. Fuoss, J. Am. Chem. Soc. 80 (1958) 5059.
7) J.O’M. Bockris, A.K.N. Reddy, Modern Electrochemistry, 2ed. Vol. 1, 2000, Kluwer Academic/Plenum Publishers.
8) K. Zhuo, Y. Liu, H. Liu, J.Wang, Fluid Phase Equilibria 284 (2009) 50.
9) M. Bester-Rogac, R. Neueder, J. Barthel, J. Solution Chem. Vol. 28 (1999).