سنتز و شناسایی لیگاند و کمپلکس شیف باز قلع(IV) و بررسی اوربیتال های مولکولی و طیف فرابنفش-مرئی به روش نظریه تابع چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

چکیده: لیگاند باز شیف مشتق شده از آمینو اسید گلایسین و کمپلکس باز شیف با فلز مرکزی قلع (IV) سنتز و با استفاده از تکنیک های طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته (1H-NMR)، طیف سنجی مادون قرمز (IR) و همچنین آنالیز عنصری (CHN) شناسایی شدند. محاسبات تابعی چگالی با استفاده از نرم افزار گوسین بر روی ساختار کمپلکس فلزی انجام گردید. در این محاسبات ابتدا ساختار ترکیب بهینه و سپس فرکانس های ارتعاشی محاسبه شدند که هیچ فرکانس موهومی (فرکانس منفی) مشاهده نشد. همچنین پارامترهای الکترونیکی شامل انرژی کل، انرژی اوربیتال های هومو(HOMO) و لومو (LUMO)، ممان دوقطبی و بار فلز مرکزی محاسبه شدند. محاسبه طیف فرابنفش-مرئی با استفاده از روش TD-DFT انجام و جهت بررسی انتقالات الکترونی درون مولکولی ترکیب استفاده شد. همخوانی بسیار خوبی بین فرکانس های ارتعاشی و همچنین طیف فرابنفش-مرئی تجربی و محاسباتی وجود داشت که این نشان دهنده دقت روش و مجموعه پایه استفاده شده و صحیح بودن ساختار بهینه شده می باشد. نتایج حاصل از بررسی انتقالات الکترونی نشان داد که عمده انتقالات از نوع درون لیگاندی (شامل n→π^* و (π→π^* و در برخی طول موج ها همراه با سهم اندکی از نوع انتقال بار می باشد

چکیده تصویری

سنتز و شناسایی لیگاند و کمپلکس شیف باز قلع(IV) و بررسی اوربیتال های مولکولی و طیف فرابنفش-مرئی به روش نظریه تابع چگالی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and characterization of ligand and Sn(IV) Schiff base complex and investigation on the Molecular orbitals and UV-Vis spectra by DFT method

نویسندگان [English]

  • Zahra Asadi
  • Hana Berihinezhad
  • Moslem Sedaghat
department of chemistry, collage of sciences , Shiraz University
چکیده [English]

Synthesis and characterization of ligand and Sn(IV) Schiff base complex and investigation on the Molecular orbitals and UV-Vis spectra by DFT method

Zahra Asadi, Moslem Sedaghat, Hana Berihinezhad
Department of Chemistry, College of Sciences, Shiraz University, Shiraz 71454, Iran

Abstract
A Glycine derivative Schiff base ligand and the Sn(IV) complex were synthesized and characterized by 1HNMR, IR and C.H.N techniques. The DFT studies were investigated by Gaussian 03 program and the optimized structures and vibration frequencies were calculated. The electronica parameters including total energy, HOMO and LUMO energy, dipole moment and metal charge were calculated. By using TD-DFT method the UV-Vis spectra and intra-molecular electronic transitions of the compound were also investigated. A good agreement was observed between the theoretical and experimental UV-Vis spectra which confirmed the accuracy and precision of the used method and basis set and the accuracy of the optimized structures. The results of the electronic transitions revealed that the transitions were almost intra-ligand (n→π^* and π→π^*) and some charge transfer transitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic transition
  • Schiff base
  • DFT
  • Gaussian
1) A.W. Jeevadason, K.K. Murugavel, M. Neelakantan, Ren. Sustain. En. Rev. 36 (2014) 220.
2) İ. Kaya, M. Yıldırım, J. App. Pol. Sci. 110 (2008) 539.
3) C.J. Yang, S.A. Jenekhe, Chem. Mat. 6 (1994) 196.
4) İ. Kaya, D. Şenol, J. App. Polym. Sci. 90 (2003) 442.
5) İ. Kaya, S. Çulhaoğlu, M. Gül, Synthetic. Met. 156 (2006) 1123.
6) S.R. Banerjee, K.P. Maresca, L. Francesconi, J.Valliant, J.W. Babich, J. Zubieta, Nuc. Med. Biol. 32 (2005) 1.
7) P.J. Smith, Chemistry of Tin, Springer. Sci. Busin. Med., 2012.
8) L.-J. Li, B. Fu, Y. Qiao, C. Wang, Y.-Y. Huang, C.- C. Liu, C. Tian, J.-L. Du, Inorg. Chim. Acta 419 (2014) 135.
9) P.J. Hay, W.R. Wadt, J. Chem. Physic. 82 (1985) 299.
10) G. Petersson, M.A. AlLaham, J. Chem. Phys. 94 (1991) 6081.
11) V. Barone, M. Cossi, J. Phys. Chem. A 102 (1998) 1995.
12) M.E. Casida, C. Jamorski, K.C. Casida, D.R. Salahub, J. Chem. Phys. 108 (1998) 4439.