بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

خواص بیولوژیکی، داروئی، پزشکی و درمانی مختلف ویتامین‌ها باعث شده بررسی برهمکنش‌های حلال رنگی بین مولکول‌های ویتامین و محیط پیرامون آنها نقش مهمی در سیستم‌های بیولوژیکی داشته باشند. وجود گروه‌های عاملی متعدد در ویتامین‌های گروه AوB امکان پیش بینی رفتار فوتوفیزیکی این مواد را در محیط‌های بکار رفته بسیار پیچیده کرده است. لذا به منظور بررسی و مطالعه بیشتر در این کار تجربی، طیف جذب و فلورسانس ویتامین‌های گروه AوB درحلال‌های مختلف با قطبیت متفاوت در محدوده 300 تا800 نانو‌متر در دمای اتاق ثبت گردید. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد رفتار فوتوفیزیکی این دسته از ویتامین‌ها بستگی به طبیعت حلال و حل‌شونده، برهمکنش‌های حلال-حل‌شونده و تفاوت گروه‌های عاملی در ساختار آنها دارد. برای درک نقش حلال روی رفتار طیفی این دسته از ویتامین‌ها، طبیعت و نوع برهمکنش‌های حلال-حل‌شونده، تغییرات طیفی آنها با استفاده از ﻣﻔﻬﻮم اﻧﺮژی حلال‌پوشی ﺧﻄﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻣﻠﺖ-تفت آنالیز گردید. نتایج بدست آمده حاوی اطلاعات مهم درباره رفتار این گروه از ویتامین‌هاست که می‌توانند در سیستم‌های بیولوژیکی نقش داشته باشند

چکیده تصویری

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The solvatochromic behavior of vitamins A and B groups in different solvent media

نویسندگان [English]

  • Roshanak Kian 1
  • Mohammad Sadegh Zakerhamidi 1
  • Amir Nasser Shamkhali 2
1 Tabriz University
2 Department of Chemistry, Faculty of Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, P.O. Box 56199-11367, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The biological, pharmaceutical, medicinal and therapeutic properties of vitamins make the investigation of solvatochromic interactions between vitamin molecules and their surroundings to play an important role in biological systems. The presence of multiple groups of vitamins A and B makes difficult to predict the photo-physical behavior. For more study in this experimental work, absorption and fluorescence spectra of some vitamins A and B groups were recorded in different solvents with various polarities in the range of 300-800 nm. The obtained results indicate that photo–physical behavior of solute depends strongly on the nature of the solvent and solute, the solvent–solute interactions, and different attached groups on their structures. For understanding the solvent effect on spectral behaviors of these vitamins, nature, and extent of solvent–solute interactions, the spectral variations were analyzed by means of linear solvation energy relationships concept proposed by Kamlet and Taft. The obtained results can give important information on how this group of vitamins behaves in biological systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reorientation
  • Solvent–Solute interaction
  • Linear solvation energy relationship Kamlet–Taft
  • Vitamin
1) World Health Organization and Agriculture Organization, Vitamin and mineral requirements in human nutrition, Second ed., Sun Fung, China, 2004.
2) R Kian, S.M. Seyed Ahmadian, M.S. Zakerhamidi, J. Mol. Struct. 8 (2015) 1080.
3) Erick J. Vandamme, Biotechnology of Vitamins, Pigments and Growth Factors, Elsevier Science Publishers, London, 1989.
4) M.S. Zakerhamidi, L. Zare Haghighi, S.M. S. Ahmadian, J. Mol. Struct. 265 (2017) 1144.
5) R. Kian, S.M. Seyed Ahmadian, M.S. Zakerhamidi, Gh. Babaie, P. Nesari, 230 (2016) 1561.
6) R. Kian, M.S. Zakerhamidi, S.M. Seyed Ahmadian, Gh. Babaie, Z. Phys. Chem. 230 (2016) 1575.
7) M. Khadem Sadigh, M.S. Zakerhamidi, S.M. Seyed Ahmadian, M. Johari-Ahar, L. Zare Haghighi, J. Mol. Struct. 177 (2016) 1125.
8) R. Kian, M.S. Zakerhamidi, A.N. Shamkhali, P. Nesari, J. Mol. Liq. 225 (2017) 653.
9) R. Kian, M.S. Zakerhamidi, A.N. Shamkhali, R. Teimuri-Mofrad, K. Rahimpour, J. Mol. Liq. 238 (2017) 508.
10) M. Khadem Sadigh, M.S. Zakerhamidi, S.M. Seyed Ahmadian, M Johari-Ahar, L. Zare Haghighi, Spectrochim. Acta A 10 (2017) 171.
11) M. Khadem Sadigh, M.S. Zakerhamidi, A.N. Shamkhali, E. Babaei, J Photochem. Photobiol. A Chem. 348 (2017) 188.
12) M.J. Kamlet, R.W. Taft, J. Am. Chem. Soc. 98 (1976) 377.
13) C. Reichardt, Solvents and Solvent Effects in Organic Chemistry, third ed., Wiley-VCH, Weinheim, 2003.
14) M.S. Zakerhamidi, S.M Seyed Ahmadian, R. Kian, Can. J. Chem. 93 (2015) 1.