بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

چکیده

آب دریا و نیز پساب حاصل از فرایند اسمز معکوس دارای مقدار زیادی یون منیزیم است که می تواند به عنوان یک منبع بزرگ و تقریباً وسیع استخراج آن به شمار آید. یکی از این روش‌ها برای جداسازی منیزیم که مورد توجه محققین جداسازی قرار گرفته است، استفاده از غشا مایع توده‌ای می باشد. در این تحقیق یک فرایند غشای مایع توده‌ای تسهیل شده با حلال سبک‌تر از آب با حامل 18- کرون 6 جهت انتقال و جداسازی یون‌های منیزیم به شکل رسوب بکار گرفته شد. اثر چهار عامل نوع حلال گیرنده، pH فاز خوراک، زمان جداسازی و دمای جداسازی بر میزان استخراج تعیین شد. نتایج نشان می‌دهد که مقادیر بهینه عبارتند از: سیکلوهگزانون به عنوان حلال سبک، pH استخراج 4، زمان استخراج، 62 دقیقه و دمای استخراج، 35 درجه سانتی گراد. بعد از بهینه‌سازی و مقدار منیزیم استخراج شده برای پساب RO و آب دریا مورد بررسی قرار گرفته است.

چکیده تصویری

بررسی انتقال غشاء مایع منیزیم از آب دریا با استفاده از حلال سبک و واکنش رسوبی در فاز گیرنده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of liquid membrane transport of magnesium from sea water using a light solvent membrane and a precipitating reaction in the receiver phase

نویسندگان [English]

  • Mir Mahdi Zahedi
  • Soheil pashazadeh garaghili
  • Morteza ziayaadini
Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

An facilitated bulk liquid membrane transport approach is studied for Mg(II) extraction from seawater and RO brine simulated media using 18 crown 6. Seawater, as well as waste of reverse osmosis, contains a lot of magnesium ions, which can be considered as magnesium sources. Here, bulk liquid membrane method is considered for magnesium separation from these sources. Membrane process including solvent lighter than water and 18 crown 6 as carrier was used for extraction and back extraction of magnesium ions as magnesium hydroxide precipitation. Effects of factors such as solvent type, pH, separation time and temperature on extraction were investigated. Results show that the optimal amounts are: cyclohexanone as solvent, extraction pH of 4, extraction time, 62 min and extraction temperature, 35 °C.The selectivity of method was evaluated in presence of Ca2+, Na+, K+ as interferent ions. After optimizing and magnesium separation was tested in real RO waste and seawater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bulk liquid membrane transport
  • magnesium
  • seawater
  • 18 Crown 6
1) B.L.Mordike, T. Ebert. Mat. Sci.Eng. A. 302(1), 37 (2001)
2) R. Swaminathan, Clin. Biochem. Rev. 24(2), 47 (2003)
3) P. Asadi, K. Kazemi-Choob, A. Elhami, Welding of magnesium alloys. In New Features on Magnesium Alloys, InTech, (2012)
4) K. E. Chave, J. Geology, 62(6), 587 (1954).
5) R. R. Haese, J. Smith, R. Weber, J. Trafford, Environ. Sci. technol, 48(15), 8522 (2014).
6) G. Srikanth, J Water Condit. Pur., 1- 4 (2008)
7) V.S. Kislik Liquid membranes principles and application in chemical separation and waste water treatment, Elsevier, B.V., Amsterdam, The Netherlands. 2010
8) T. Eljaddi, L. Lebrun, M. Hlaibi, J. Memb. Sci. Res. 3,199 (2017).
9) M. M. Zahedi, S. M. Ghasemi, J Water Reuse Desal., 7(4), 468 (2017)
10) P. Ajwani, L. Lokwani, U. Sharma, P Natl A Sci India A: Phy. Sci. 82, 91 (2012).
11) C. Zidi, R. Tayeb, M. Dhahbi, J. Haz. Mat. 194, 62 (2011).
12) A.K. Ghosh, V. Ramachandhran, S. P. Singh, M. S. Hanra, M. K. Trivedi, B. M. Misra, J Macromol. Sci., A, 39(6), 557 (2002)
13) G. F. D'alelio, E. T. Hofman, T. R. Dehner, Chelating J Macromol. Sci. Chem., 4(4), 897 (1970)
14) V. K. Gupta, S. T. Hwang, W. B. Krantz, A. R. Greenberg, Desalination, 208(1-3), 1 (2007)
15) A. H. Somrani, A. H. Hamzaoui, M. Pontie Desalination, 317, 184 (2013)
16) M. Telzhensky, L. Birnhack, O. Lehmann, E. Windler, O. Lahav, Chem. Eng. J. 175, 136 (2011)