تصفیه شیرآبه ورودی به دریا به روش فنتون (اکسایش پیشرفته) در محل دفن زباله‌ها در بندر امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)

چکیده

چکیده: شیرابه‌های حاصل از زباله‌های شهری به دلیل عواملی از قبیل اکسیژن خواهی شیمیایی(COD) بالا و رنگ تیره، آلاینده بالقوه محیط زیست بوده و قابلیت تجزیه‌ی طبیعی پایینی دارند. هدف از این تحقیق بررسی تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل دفن پسماندهای شهری بندر امام خمینی (ره) با استفاده از فرآیند فنتون (اکسیداسیون پیشرفته) می‌باشد. در این مطالعه شیرابه از محل دفن زباله‌ها جمع‌آوری و با استفاده از فرآیند فنتون مورد تصفیه قرار گرفت و تأثیر پراسنجه‌های مهم از قبیل pH ، مقادیر H2O2 و Fe(II) و زمان‌های مختلف واکنش مورد بررسی قرار گرفت و بهینه شد. در شرایط بهینه بیشترین میزان حذف COD شیرابه در pH برابر 5/3 و با افزودن 5/3 گرم آهن (II) سولفات و 10 میلی‌لیتر هیدروژن پراکسید (w/w% 30) معادل 84 درصد حاصل شد. داده-ها نشان می‌دهد چند مرحله‌ای وارد کردن هیدروژن پراکسید و یون آهن و افزایش زمان واکنش تا 120 دقیقه سبب افزایش راندمان فرآیند فنتون می‌گردد. نتایج این بررسی قابلیت استفاده از روش فنتون درکاهش قابل توجه COD شیرابه زباله‌‌های دفن شده در بندر امام خمینی (ره) را نشان می‌دهد.

چکیده تصویری

تصفیه شیرآبه ورودی به دریا به روش فنتون (اکسایش پیشرفته) در محل دفن زباله‌ها در بندر امام خمینی (ره)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Leachate Treatment of the Entrance to the sea by Fenton (Advanced Oxidation) at landfill site in Imam Khomeini Port

نویسندگان [English]

  • Arash Larki 1
  • Seyyed Heshmatollah Mousavi 1
  • Mehdi Jalali 2
1 Department of Marine Chemistry, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran
2 Petrochemical Research and Technology Company
چکیده [English]

The leachates from municipal waste are potentially environmental pollutants due to factors such as high chemical oxygen demand (COD) and dark color, and have low natural decomposition ability. Therefore, it is necessary to be treated before entering the environment. The purpose of this research is to investigate the refining potential of leachate from the landfill site of Imam Khomeini port using the Fenton process (Advanced Oxidation). In this project, the leachate was collected from the landfill and refined using the Fenton process and effect of important parameters such as pH solution, amounts of H2O2 and Fe(II) and Different reaction times were investigated and optimized. In the optimum conditions, the maximum amount of COD removal was obtained equal 84% in pH=3, with addition of 3.5 g of Fe(II) sulphate and 10 mL of hydrogen peroxide (30 % w/w). The data show that multi-stage injection of hydrogen peroxide and iron and an increase in reaction time of up to 120 minutes increases the efficiency of the fenton process. The results of this study show the feasibility of using the Fenton method in a significant reduction in the COD content of landfilled lechate in Imam Khomeini port.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Oxygen Demand
  • Treatment
  • water pollution

 

1) W. Zhao, D. E. Moilanen, E. E. Fenn, M. D. Fayer, J. Am. Chem. Soc. 130, 13927 (2008)
2) A. W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces (5th edn.) Interscience. New York. 1990.
1) K. Foo, B. Hameed, J. Hazard. Mater. 171, 54 (2009)
2) J. Bohdziewicz, A. Kwarciak, Desalination 222, 128 (2008)
3) D. Rabbani, M.R. Rezaeimofrad, A. Mazaheri, M. Mosayebi, Arak Med. Uni. J. 18, 49 (2015)
4) G. Tchobanoglous, H. Theisen, S. Vigil, Integrated solid waste management. McGrow-Hill. 1993.
5) J. Wiszniowski, D. Robert, J. Surmacz-Gorska, K. Miksch, J.V. Weber, Environ. Chem. Let. 4, 51 (2006)
6) T.L.P. Dantas, H.J Jose, F.P.M. Moreira, Acta Sci. Tehnol. 25, 91 (2003)
7) Y.H. Huang, R. Priambodo, Y.J. Shin, Y.J. Huang, Environ. Research, 21, 389 (2011)
8) N. Kishimoto, T. Nakagawa, M. Asano, Water Res. 42, 379 (2008)
9) L. Lu, Y. Ma, M. Kumer, J. Lin, Sustain. Environ. Research, 20, 293 (2010)
10) S. Yuan, M. Luo, M. Tong, P. Liao, W. Xie, X. Xu, Water Res. 48, 190 (2013)
11) C. Wang, J.L. Hu, W.L. Chou, Y.M. Kuo, J. Hazard. Mater. 152, 601 (2008)
12) W.Sh. Chen, S.Z. Lin, J. Hazard. Mater. 168, 1562 (2009)
13) A. Almasi, Y. Yousefi, M. Soltanian, A.H. Hashemian, A.R. Mousavi, Iran. J. Water Wastewater, 4, 11 (2015) (in Persian).
14) M. Aliabadi, S.H. Fazel, F. Vahabzadeh, Iran. J. Water Wastewater, 57, 30 (2006) (in Persian).
15) K.V.Padoley, S.N. Mudliar, S.K. Banerjee, S.C. Deshmukh, R.A. Pandey, J. Chem. Eng. 166, 1 (2011)
16) J. Meijide, J. Gómez, M. Pazos, M. A. Sanromán, J. Hazard. Mater. 319, 43 (2016)
17) A. J. Expósito, J. M. Monteagudo, A. Durán, I. San Martín, L. González, J. Hazard. Mater. 342, 597 (2018)
18) I. Gulkaya, G.A. Surucu, F.B. Dilek, J. Hazard. Mater. 136, 763 (2006)
19) T. Mandal, D. Dasgupta, S. Mandal, S. Datta, J. Hazard. Mater. 180, 204 (2010)
20) B. Bianco, D.M. Ida, F. Vegli, J. Hazard. Mater. 186, 1733 (2011)
21) P. Ghosh, A.N. Samanta, S. Ray, Desalination, 266, 213 (2011)
22) S.M. Susana, V.U. Edgar, Ultrason. Sonochem. 19, 174 (2012)
23) J.J. Wu, C. Wu, H. Ma, C.C. Chang, Chemosphere, 54, 997 (2004)
24) I.M. Ramirez, M.T. Orta de Velasquez, Water Res. 38, 2359 (2004)
25) M. Shabani, E. Fatehifar, A. Baradar Khoshfetrat, D. Kahforoushan, J. Civ. Env. Eng. 44, 76 (2014)