سنتز، شناسایی و مطالعه‌های طیف‌سنجی دو کمپلکس باز شیف جدید بزرگ‌حلقه کادمیم(II)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق سنتز دو کمپلکس بزرگ حلقه ای جدید کادمیم گزارش می شود. جهت سنتزاین کمپلکس ها ابتدا می بایست آمین ها و آلدهید مورد نظر تهیه شوند. برای این منظور آمین هاو آلدهید مورد نظر، طبق مقالات چاپ شده قبلی سنتز شدند. لازم به ذکر است که آمین های مورد نظر جز آمین های سه پایه ای نامتقارن و تمام نامتقارن دارای بازوی جانبی تقسیم بندی میشوند. پس از سنتز این آمین ها و آلدهید مناسب، در حضور نمک نیترات کادمیم کمپلکس های ماکروسیکل سنتز شدند. نکته جالب، نوع واکنش آمین و آلدهید می باشد که به صورت ]2+2[ تهیه شده اند، همچنین کمپلکس های کادمیم نیز دو هسته ای شده اند که یون های فلزی توسط یون نیترات به هم پل شده اند. معمولا کمپلکس های بزرگ حلقه کادمیم شش، هفت یا هشت کئوردینه میشوند که در این مقاله نیز شش کئوردینه شده اند. در این کار انتقال پروتون بر اساس داده های حاصل از طیف سنجی جرمی مشاهده میشود، در نهایت لیگاند ماکروسیکل مربوطه به صورت N3O به کادیم ها کئوردینه شده اند، یک نیتروژن ایمین، نیتروژن حلقه پیریدین، نیتروژن آمین (ترشیری)و همچنین اکسیژن گروه هیدروکسیل. لازم به ذکر است که نیتروژن گروه پیریدین به صورت بازوی جانبی به یون فلز مرکزی کئوردینه شده است. در مرحله آخر پس از تهیه و خالص سازی کمپلکس های مورد نظر توسط روش های مختلف طیف سنجی از جمله IR، NMR و Mass مورد بررسی قرار گرفتند.

چکیده تصویری

سنتز، شناسایی و مطالعه‌های طیف‌سنجی دو کمپلکس باز شیف جدید بزرگ‌حلقه کادمیم(II)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two new macrocyclic Schiff base Cd(II); Synthesis, Characterization and IR, NMR and Mass spectroscopy studying

نویسنده [English]

  • Reza Golbedaghi
Department of Chemistry, Payame Noor University (PNU), ،Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research synthesis of two new Macrocyclic Cd(II) is reported. For the synthesis of mentioned complexes first, it should be prepared intended aminse and aldehyde. For this mean, the attended amines and aldehyde were prepared according to literature. It should be noted that the amines are known as asymmetric and total asymmetric pendant arm amines. After preparation these appropriate amines and aldehyde, the Macrocyclic complexes were synthesized. This is interesting that the reaction of amine and aldehyde is as [2+2], in addition the prepared complexes of Cd(II) are dinuclear that both Cd(II) centers are bridged with nitrate ion. According to mass spectroscopy the proton transfer has been happen here, finally, the related ligand has been coordinated as N3O donor set, an imine nitrogen, a tertiary nitrogen, a pyridine nitrogen and an oxygen of hydroxyl group. It should be noted that the nitrogen of pyridine group has been coordinated as pendant arm. After preparation and purification the purposed complexes, they were studied by different spectroscopy methods such as IR, NMR and Mass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiff base
  • Macrocyclic Ligand
  • Cadmium Complex
  • Pendant Arm
[1] S. Brooker, Coord. Chem. Rev. 222, 33 (2001).
[2] W. Huang, H. B. Zhu, S. H. Goiu, Coord. Chem. Rev. 250, 414 (2006).
[3] A. L. Gavrilova, B. Bonish, Chem. Rev. 104, 349 (2004).
[4] D. Brooker, Eur. J. Inorg. Chem. 2535, (2002).
[5] P. A. Gale, Coord. Chem. Rev. 240, 191 (2003).
[6] P. D. Beer, E. J. Hayes, Coord. Chem. Rev. 167, 240 (2003).
[7] V. McKee, J. Nelson, R. M. Town, Chem. Soc. Rev. 32, 309 (2003).
[8] C. Suksai, T. Tuntulani, Chem. Soc. Rev. 32, 192 (2003).
[9] R. Ziessel, Coord. Chem. Rev. 216/217, 195 (2001).
[10] C. L, M. Wang, T. Zhang, H. Sun, Coord.Chem. Rev. 248, 147 (2004).
[11] P. Molenveld, J. F. J. Engbersen, D. N. Reinhoudt, Chem. Soc. Rev. 29, 75 (2000).
[12] V. Alexander, Chem. Rev. 95, 273 (1995).
[13] H. Okawa, H. Furutacki, D. E. Fenton, Coord. Chem. Rev. 174, 51 (1998).
[14] A. Martell, J. Penitka, D. Kong, Coord. Chem. Rev. 216, 55 (2001).
[15] J. Nelson, V. McKee, G. Morgan, in: K. D. Karlin (Ed.), Progress in Inorganic Chemistry 47, 167 (1998).
[16] S. R. Collinson, D. E. Fenton, Coord. Chem. Rev. 148, 19 (1996).
[17] W. Radecka, V. Paryzek, J. Patroniak, Lisowski, Coord. Chem. Rev. 249, 2156 (2005).
[18] (a) P. A. Vigato, S. Tamburini, Coord. Chem. Rev. 248, 1717 (2004).
(b) P. Guerriero, S. Tamburini, P. A.Vigato, Coord. Chem. Rev. 139, 17 (1995).
[19] P. A. Vigato, S. Tamburini, L. Bertolo, Coord. Chem. Rev. 251, 1311 (2007).
[20] S. Salehzadeh, R. Golbedaghi, I. S. Tidmarsh, N. K. Al-Rasbi, H. Adams, M. D. Ward, Polyhedron 27, 3549 (2008).
[21] R. Golbedaghi, S. Salehzadeh, H. Keypour, A. G. Blackman, Polyhedron 29, 850 (2010).
[22] R. Golbedaghi, S. Salehzadeh, H. R. Khavasi, A. G. Blackman, Polyhedron 68, 151 (2014).
[23] S. Salehzadeh, R. Golbedaghi, I. S. Tidmarsh, N. K. Al-Rasbi., H. Adams, M. D. Ward,
Polyhedron 27, 3549 (2008).
[24] S. Salehzadeh, R. Golbedaghi, J. Chem. Res., 94, (2007).