دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، بهمن 1398 
بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت

صفحه 211-218

10.22036/ijc.2019.171169.1064

حمیده دانشور؛ فرهود ضیایی؛ سعید کاکایی؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی شفائی؛ الهام ستارزاده خامنه

بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت