بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق ‌پستی 3486-11365، تهران، ایران

2 پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق ‌پستی 8486-11365،تهران، ایران

چکیده

: تاکنون برای سنتز نانوذرات هیدروکسی اپتایت به عنوان ماده اصلی سازنده استخوان و مینای دندان روش‌های مختلفی ارائه شده است. در هریک از این روش‌ها با اعمال تغییرات در شرایط اولیه سنتز، می‌توان به نمونه‌هایی با اندازه و اشکال و نسبت طول به قطر متفاوت دست پیدا کرد. در این تحقیق، نانوذرات خالص هیدروکسی اپتایت با استفاده از پیش‌ ماده‌های نیترات کلسیم (Ca(NO3)2·4H2O) و دی‌آمونیوم هیدروژن فسفات ((NH4)2HPO4) به روش هیدروترمال تهیه شدند. هدف از این کار بررسی اثرات ناشی از تغییرات اعمال شده در شرایط واکنش و مراحل سنتز این ماده بر روی اندازه و شکل ذرات تهیه شده است. نانوذرات بدست آمده با پراش اشعه ایکس (XRD) و تصویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می‌دهد که غلظت مواد اولیه، نحوه و دمای کلسینه کردن، سرعت اضافه کردن مواد، استفاده یا عدم استفاده از سورفکتانت می‌تواند دارای اثرات متفاوتی در اندازه و شکل ذرات هیدروکسی اپتایت حاصله باشد.

چکیده تصویری

بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Different Hydrothermal Conditions on the Size and Form of Hydroxyapatite Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Hamideh Daneshvara Daneshvar 1
  • Farhood Ziaie Ziaie 1
  • saeed kakaei 1
  • Farhad Manochehri Manochehri 1
  • Mostafa Shafaeia Shafaeia 1
  • elham satarzadeh 2
1 PhD candidate
2 expert
چکیده [English]

So far, various methods have been proposed for the synthesis of hydroxyapatite nanoparticles as the main ingredient in bone and enamel. In each of these methods, by varying initial conditions of synthesis, samples of size and shape, and the ratio of length to diameter can be achieved. In this study, pure hydroxypropyl nanoparticles were prepared using calcium nitrate precursors (Ca (NO3) 2-4H2O) and diammonium hydrogen phosphate ((NH4) 2HPO4) by hydrothermal method. The purpose of this study was to investigate the effects of changes in reaction conditions and the synthesis of this material on the size and shape of the particles. X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) nanoparticles were investigated. The results of the experiment indicate that the concentration of the raw materials, the method and temperature of calcining, the speed of the addition of materials, the use or non-use of surfactants can have different effects on the size and shape of the hydroxyapatite particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrothermal
  • Hydroxyapatite
  • morphology
  • surfactant
1) Shafaei, M., F. Ziaie, and N. Hajiloo, Kerntechnik, 81 (2016) 651.
2.          شفائی, م., تأثیر عملیات پخت بر پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپاتیت نانوساختار فراهم شده به روش هیدرولیز
از دیدگاه دزیمتری. مجله سنجش و ایمنی پرتو،, 1393.
3) M.A.V. de Alencar, The TL and OSL Study of Hydroxyapatites for Dosimetric Applications.
4) M. Shafaei, et al., Luminescence 31 (2016) 223.
5) A. Costescu, et al., Digest J. Nanomater. Biostruct., 5 (2010) 989.
6) A. Noori, F. Ziaie, M. Shafaei, J. Nanomed. Nanotechnol. 7: 389.
7) M. Mohammadi, et al., Radiation Phys. Chem. 130 (2017) 229.
8) H. Li, et al., Crystal Growth Design 17 (2017) 2809.
9) A. Khanafari, T. Akbari, M.R. Sohrabi, Nanomed. J. 1 (201) 276.
10) Nguyen, N.K., et al., J. Biomater. Appl. 28 (2013) 49.
11) T. Ma, Z. Xia, L. Liao, Appl. Surf. Sci. 257 (2011) 4384.
12) J. Coelho, et al., J. Mater. Sci.: Mater. Med. 21 (2010) 2543.
13) Y. Zhang, J. Lu, J. Nanopart. Res. 9 (2007) 589.
14) E. Bouyer, F. M. Gitzhofer, Boulos, J. Mater. Sci.: Mater. Med. 11 (2000) 523.
15) J. Liu, et al., Ceramics International 29 (2003) 629. 16) T.T.T. Pham, et al., Adv. Nat. Sci.: Nanosci.
Nanotechnol. 4 (2013) 035014.
17) N. Al-Qasas, S. Rohani, Separation Sci. Technol. 40 (2005) 3187.
18) Y. Zhang, Y. Dong, Synth. React. Inorg. Metal- Org. Nano-Metal Chem. 45 (2015) 411.
19) Tahriri, M., M. Solati-Hashjin, H. Eslami, Iran. J. Pharm. Sci. 4 (2008) 127. 
20) M. Komath, H. Varma, Bull. Mater. Sci. (2003) 415.
F. Nagata, et al., J. Ceram. Soc. Jpn. 121 (2013) 797.