آموزش کاوشگرانه شیمی برای مدرسان آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، کدپستی 73441-81746

10.22036/cr.2020.208514.1101

چکیده

آموزش کاوشگرانه یکی از روشهای خلاقانه‌ی تدریس محسوب می‌شود که در نظام های آموزشی دنیا از محبوبیت زیادی برخوردار است. از مزایای این روش تقویت روحیه‌ی پرسشگری است تا دانشجو بوسیله توانایی‌های فردی خود به مدل سازی و تحلیل مسائل علمی بپردازد و مشارکتهای گروهی را بین آنها افزایش می دهد. به منظور اجرای این روش در کلاس مباحث ویژه برای تحصیلات تکمیلی شیمی در دانشگاه اصفهان، تصمیم گرفته شد تا با ساخت یک دستگاه ساده‌ی طیف‌سنج نوری، مفاهیم اولیه طیف سنجی آموزش داده شود. در این راستا، علاوه‌ بر ثبت طیف جذبی محلول‌های متفاوت در ناحیه مرئی با استفاده از دستگاه ساخته شده، بررسی تاثیر انواع منابع تابش و عناصر متفرق‌کننده نیز صورت گرفت. برای انطباق طول‌موج خروجی طیف سنج با طول موج واقعی از طیف جذبی محلول پتاسیم ‌پرمنگنات استفاده گردید. مراحل مختلف ساخت این دستگاه، منجربه شناخت قطعات مختلف طیف‌سنجهای نوری و ایجاد انگیزه در دانشجویان جهت درک عمیقتر مفاهیم این مبحث گردید. هدف از انجام این شیوه، آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با آموزش کاوشگرانه به عنوان مدرسین آینده شیمی و به کارگیری آن در نظام آموزشی سنتی ایران می باشد. در نهایت از این روش آموزشی برای نوشتن این مقاله به صورت گروهی بهره گرفته شد تا تمام دانشجویان با نحوه‌ی نگارش مقاله و ارسال آن آشنایی پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inquiry-Based Chemistry Education for the Next Generation Teachers

نویسندگان [English]

  • Masoud Mehrgardi
  • Zahra Ghehsare
  • Forouzan Goklabi
  • Seyyede Malahat SShadman
Chemistry Department, University of Isfahan
چکیده [English]

Abstract
Inquiry-based education is one of the most innovative teaching methods that are very popular in educational systems all over the world. One of the benefits of this approach is to reinforce the questioning spirit of the students and enabling them to analyze scientific issues through their individual abilities and enhancing team working between them. In order to implement this method, in the Special Topics in Chemistry course at Isfahan University, it was decided to teach the basic concepts of spectroscopy by building a simple optical spectrometer. In this regard, in addition to recording the absorption spectra of different solutions in the visible area using a fabricated device, the effects of different radiation sources and dispersive elements were also investigated. The absorption spectrum of potassium permanganate solution was used to adjust the wavelength of the spectrometer to the actual wavelength. The various stages of making this device led to the recognition of different parts of optical spectrometers and motivated students to deepen their understanding of the concepts. The purpose of this method is to introduce students as next-generation chemistry teachers and to apply this method in the traditional Iranian educational system. Finally, this approach was used to write this article by all students as a group effort to know how to write and submit a scientific article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Inquiry-based Education
  • Next-Generation Teachers
  • Optical Spectroscopy
  • Special Topics
1)      E. Del Rey, S. Jimenez-Martin, J.V. Castello, Economics of Education Review 66, 51 (2018).
2)      L.H. Barrow, Journal of Science Teacher Education 17, 265 (2006).
3)      M. Pedaste, M. Mäeots, L.A. Siiman, T. De Jong, S.A. Van Riesen, E.T. Kamp, C.C. Manoli, Z.C.                 Zacharia, E. Tsourlidaki, Educational research review 14, 47 (2015).
4)      J. Škoda, P. Doulík, M. Bílek, I. Šimonová, Journal of Baltic Science Education 14, 791 (2015).
 5)      R. Grob, M. Holmeier, P. Labudde, Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 11, 6                   (2017).
6)      J.P. Kurdziel, J.A. Turner, J.A. Luft, G.H. Roehrig, Journal of Chemical Education 80, 1206 (2003).
7)      F. Abd‐El‐Khalick, S. Boujaoude, R. Duschl, N.G. Lederman, R. Mamlok‐Naaman, A. Hofstein, M.               Niaz, D. Treagust, H.l. Tuan, Science education 88, 397 (2004).
8)      A.W. Lazonder, R. Harmsen, Review of Educational Research 86, 681 (2016).
9)      M. Kogan, S.L. Laursen, Innovative higher education 39, 183 (2014).
10)  T.L. Derting, D. Ebert-May, CBE—Life Sciences Education 9, 462 (2010).
11)  J. Wang, D. Guo, M. Jou, Computers in Human Behavior 49, 658 (2015).
12)  D. Mandler, R. Blonder, M. Yayon, R. Mamlok-Naaman, A. Hofstein, Journal of Chemical Education            91, 492 (2014).
13)  M.A. Kerr, F. Yan, Journal of Chemical Education 93, 658 (2016).
14)  G.W. Fahnhorst, Z.J. Swingen, D.K. Schneiderman, C.S. Blaquiere, M.T. Wentzel, J.E. Wissinger,              Green Chemistry Experiments in Undergraduate Laboratories. American Chemical Society. New York.        2016.
15)  M.G. Weaver, A.V. Samoshin, R.B. Lewis, M.J. Gainer, Journal of Chemical Education 93, (847                   (2016).
16)  ر. بنکدار سخی، رشد آموزش شیمی 32، 15 (1397).
17)  ن. ارشدی، رشد آموزش شیمی 32، 1 (1397).
18)  http://www.sci-toys.com  (Oct. 2018).
19)  https://www.theremino.com/en/ (Oct. 2018).
20)  A. McGonigle, T. Wilkes, T. Pering, J. Willmott, J. Cook, F. Mims, A. Parisi, Sensors 18, 223 (2018).
21)  H.J.S. de Oliveira, P.L. de Almeida Jr, B.A. Sampaio, J.P.A. Fernandes, O.D. Pessoa-Neto, E.A. de               Lima, L.F. de Almeida, Sensors and Actuators B: Chemical 238, 1084(2017).
22)  http://SpectralWorkbench.org (Oct. 2018).
23)  E.K. Grasse, M.H. Torcasio, A.W. Smith, Journal of Chemical Education 93, 146 (2015).