کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

10.22036/cr.2022.260627.1129

چکیده

دستگاه اسپکتروفتومتر از جمله دستگاه‌هایی است که به طور گسترده‌ای در آزمایشگاه‌ها جهت آزمون‌های مختلف شیمیایی و بیوشیمیایی استفاده می‌گردد. صحت عملکرد این دستگاه و نیز تکرارپذیری آن می‌تواند اثر زیادی بر نتایج آزمون‌های مختلف داشته باشد. معتبرسازی یا احراز کیفیت یک دستگاه عملیاتی است که طی آن عملکرد صحیح دستگاه و انطباق آن با انتظارات مورد نظر به صورت مکتوب اثبات می‌شود. کالیبراسیون یک دستگاه از مهمترین قسمتهای احراز کیفیت آن میباشد. کالیبراسیون اسپکتروفتومتر فرایندهایی شامل چندین مرحله می‌باشند که میزان دقت و صحت و خطای احتمالی دستگاه و نحوه عملکرد آنرا ارزیابی می‌کنند. این مقاله نحوه کالیبراسیون دستگاه اسپکترومتر را با بررسی آزمون‌های کنترل طول موج، میزان جذب خوانده شده، میزان نورهای سرگردان و یکسان بودن سلها بیان می‌‌کند. مهمترین پارامترها در کالیبراسیون دستگاه اسپکترومتر مرئی- ماوراء بنفش، کنترل میزان جذب قرائت شده و نیز کنترل طول موج ایجاد شده توسط دستگاه می‌باشند این کنترل بوسیله سلها و یا مواد مرجع و مقایسه مقادیر ایجاد شده توسط دستگاه با مقادیر مرجع انجام می‌گردد.

چکیده تصویری

کالیبراسیون و بررسی عملکرد اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراء بنفش

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calibration and performance evaluation of ultraviolet-visible spectrophotometer

نویسندگان [English]

 • Sara zali
 • Ali Es-haghi
Assistant Professor of Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension, Organization (AREEO), P.O.Box 31975/148, Karaj, Iran
چکیده [English]

Spectrophotometer is one of the instruments which is vastly used in variety of chemical and biochemical tests in laboratories. Performance qualification and reproducibility of this instrument can affect the different tests results. Validation or qualification of an instrument is a process during which suitable performance of the device and its compliance with intended purpose is proven by documentation. Calibration of a device is one of the most important parts of its qualification.Calibration of spectrophotometer consists of some steps including the evaluation of accuracy, precision and likely error of the instrument. This article describes the calibration of Spectrophotometer using the control of wavelengths, absorbance, and limit of stray light and equality of cuvettes. The most important parameters in the calibration of the visible-ultraviolet spectrophotometer are the control of the absorbance and also the control of the wavelength generated by the spectrophotometer. Control is done by cells or reference materials and comparing between the values created by the device and true values.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Qualification
 • Spectrophotometer
 • Calibration
 • control of wavelengths
 • control of absorbance
 1. Wang Y., Veltkamp D.J., Kowalski, B.; Anal. Chem; 63, 2750–2756, 1991.
 2. British Pharmacopeia, Appendix II B, A169. Ultraviolet and Visible Absorbtion Spectrophotometr, 2020.
 3. United State Pharmacopeia 41, <857>Spectrophotometry and light scattering, 6660, 2018.
 4. Reule, A. G.; J Res Natl Bur Stand A Phys Chem, 80A (4), 609–624, 1976.
 5. Klink, Th.; Analytical Spectroscopy Library, 6, 195-204, 1995.
 6. Burke, R.W.; Deardorff, E. R., Menis, O; Journal Of Research of the National Bureau of Standards- A. Physics and Chemistry, 14, 469-482 ,1972.