سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 65-69

10.22036/ijc.2019.158354.1044

فریبا رحمانی؛ علی دره کردی؛ وحیده هاشمی مهرجردی؛ اصغر امیری

سنتز مشتقات سیکلوبوتاکوئین اگزالین-2،1-دی ال با استفاده از 2،1-دی هیدروکسی-4،3-سیکلوبوتن دی اون


سنتز ترکیبات 4،′4-(آریل متیلن)-بیس(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) با استفاده از سامانه محلول آبی بوریک اسید

دوره 2، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 203-209

10.22036/ijc.2019.159629.1047

حدیث افشار هزارخانی؛ سید احمد رضا موسوی زارع؛ حمید گودرزی افشار؛ محمد رضایی گهر

سنتز ترکیبات 4،′4-(آریل متیلن)-بیس(3-متیل-1-فنیل-1H-پیرازول-5-ال) با استفاده از سامانه محلول آبی بوریک اسید


بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت

دوره 2، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 211-218

10.22036/ijc.2019.171169.1064

حمیده دانشور؛ فرهود ضیایی؛ سعید کاکایی؛ فرهاد منوچهری؛ مصطفی شفائی شفائی؛ الهام ستارزاده خامنه

بررسی تأثیر شرایط مختلف سنتز به روش آب‌گرمایی در اندازه و شکل نانوذرات هیدروکسی ‌آپاتیت


بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 118-122

10.22036/ijc.2018.138474.1018

روشنک کیان؛ محمد صادق ذاکرحمیدی؛ امیرناصر شمخالی

بررسی رفتار حلال رنگی ویتامینهای گروه A و B در محیطهای حلالی مختلف


بررسی نظری شیمی گزینی آنزیم استیلن هیدراتاز

دوره 3، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-28

10.22036/ijc.2019.188246.1078

مرضیه آذرخش؛ مهدی ایرانی


کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 39-47

10.22036/cr.2021.227265.1121

قدمعلی باقریان؛ راضیه رهداری؛ منصور عرب چم جنگلی؛ مطهره سادات اشرفی

کاربرد روش‌های اسپکتروفتومتری جدید درتعیین همزمان آسکوربیک ‌اسید و استیل‌سالیسیلیک ‌اسید در مخلوط‌های دوتایی